Pre­pa­rar còc­tels en un tres i no res

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 13 -

ha cre­at unes càp­su­les de sucs de frui­tes i es­sèn­ci­es na­tu­rals per bar­re­jar amb be­gu­des al­co­hò­li­ques

Els amics d’En­ric Mar­to­ri te­nen la sort que els pre­pa­ra còc­tels quan els con­vi­da a ca­sa. Mar­to­ri, però, no gau­deix tant de l’ex­pe­ri­èn­cia: “És molt la­bo­ri­ós, re­que­reix temps i no aca­bes fent res més”, re­co­neix. “A l’ho­te­le­ria te­nen el ma­teix pro­ble­ma”, des­ta­ca. “Vaig tenir la idea de cre­ar unes càp­su­les de sucs de frui­tes i es­sèn­ci­es na­tu­rals que es bar­re­gen amb be­gu­des al­co­hò­li­ques per cre­ar com­bi­nats de ma­ne­ra rà­pi­da, fà­cil i sense ne­ces­si­tat de cap mà­qui­na”, ex­pli­ca l’em­pre­ne­dor. Ho va pro­po­sar a la fir­ma de be­gu­des al­co­hò­li­ques on tre­ba­lla­va des de fe­ia més de 20 anys, però “és un sec­tor molt poc in­no­va­dor i la idea no va pros­pe­rar”, afir­ma.

En­ric Mar­to­ri i el seu ger­mà Ori­ol van creu­re que una idea com aques­ta no es po­dia pas dei­xar en­lai­re i l’any pas­sat van fun­dar Bu­si­ness Rhap­sody per co­mer­ci­a­lit­zar les se­ves càp­su­les so­ta la mar­ca The Is­si­mo Fruit Fa­mily.

Els ger­mans Mar­to­ri han in­ver­tit uns 300.000 eu­ros per po­sar en mar­xa el ne­go­ci. D’aquests, la mei­tat pro­ve­nen de fons pro­pis i l’al­tra mei­tat de la in­ver­sió d’Up Ca­ta­lo­nia, de Mi­croBank ges­ti­o­nat per Bu­si­ness An­gels Network Ca­ta­lu­nya a tra­vés del pro­gra­ma Cos­me de la Unió Eu­ro­pea i un prés­tec par­ti­ci­pa­tiu Eni­sa. En­ric Mar­to­ri avan­ça que vo­len cap­tar 275.000 eu­ros més a tra­vés del Fò­rum de l’Agèn­cia per a la com­pe­ti­ti­vi­tat de l’em­pre­sa de la Ge­ne­ra­li­tat de

Ca­ta­lu­nya (Ac­ció), dos in­ver­sors pri­vats i una cam­pa­nya de mi­cro­me­ce­nat­ge. La no­va en­tra­da de ca­pi­tal ser­vi­rà per tan­car acords amb mar­ques del sec­tor de les be­gu­des al­co­hò­li­ques i am­pli­ar la dis­tri­bu­ció i la in­ter­na­ci­o­na­lit­za­ció.

Mal­grat la cri­si pro­vo­ca­da per la Co­vid-19, el pro­duc­te es­tà te­nint èxit, as­se­gu­ra l’em­pre­ne­dor. “Fem ven­da di­rec­ta i tam­bé tre­ba­llem amb pe­tits dis­tri­bu­ï­dors i a tra­vés d’al­guns punts de ven­da”, ex­pli­ca. Mar­to­ri tam­bé des­ta­ca que han re­but unes quan­tes dis­tin­ci­ons. Re­cent­ment han es­tat se­lec­ci­o­nats per Ac­ció com una de les 50 em­pre­ses emer­gents amb més pro­jec­ció de Ca­ta­lu­nya i op­ten a con­ver­tir-se en una de les tres em­pre­ses gua­nya­do­res al Fò­rum d’In­ver­sió d’Ac­ció del prò­xim 6 de no­vem­bre. “Ens pre­mi­en per apor­tar in­no­va­ció en un sec­tor tan poc in­no­va­dor”, opi­na Mar­to­ri. Di­ver­sos pre­mis d’em­pre­ne­do­ria i pro­duc­te com In­no­va­cat, ADNem­pren, Be­bu­si­ness o In­no­fo­rum tam­bé han guar­do­nat o se­lec­ci­o­nat com a fi­na­lis­ta Bu­si­ness Rhap­sody.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.