Una bo­ti­ga no­més de mas­ca­re­tes

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 13 -

afir­ma que és el pri­mer es­ta­bli­ment de tot Es­pa­nya Aca­ben d’obrir les por­tes i as­se­gu­ren que són la pri­me­ra bo­ti­ga fí­si­ca mul­ti­mar­ca de mas­ca­re­tes reu­ti­lit­za­bles d’Es­pa­nya. Ubi­ca­da al bar­ri de l’Ei­xam­ple de Bar­ce­lo­na, URBNMSK co­mer­ci­a­lit­za més de 350 re­fe­rèn­ci­es de mas­ca­re­tes de mar­ques com Re­pro­tect, We Stay Dif­fe­rent, Lu­gu­pell o Ab­ba­ci­no; dis­senys pro­pis, i mas­ca­re­tes ofi­ci­als de clubs de fut­bol com el Bar­ça, el Se­vi­lla o l’Ath­le­tic Club. Tots els pro­duc­tes tam­bé es po­den ad­qui­rir a tra­vés del market­pla­ce di­gi­tal de la mar­ca. URBNMSK és un pro­jec­te de Mut­ter Ven­tu­res, la fà­bri­ca d’em­pre­ses di­gi­tals im­pul­sa­da per Ch­ris­ti­an Rodríguez, Gui­ller­mo Gas­part, Car­los Ga­lí i Al­fon­so Le Mon­ni­er.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.