Di­agnos­ti­car la sèpsia en no­més tres ho­res

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 13 -

ha cre­at un pro­to­tip de dis­po­si­tiu que co­mer­ci­a­lit­za­rà en hos­pi­tals i la­bo­ra­to­ris un cop va­li­dat

La start-up ca­ta­la­na Moi­rai Bi­o­de­sign ha cre­at un dis­po­si­tiu de di­agnòs­tic ba­sat en bi­o­sen­sors que, a par­tir d’una mos­tra de sang, per­met iden­ti­fi­car la sèpsia –una in­fla­ma­ció po­ten­ci­al­ment mor­tal– en no­més tres ho­res, sense ne­ces­si­tat de fer un he­mo­cul­tiu, una pro­va que pot re­que­rir fins a cinc di­es d’anà­li­si al la­bo­ra­to­ri. Amb seu al Parc Ci­en­tí­fic de Bar­ce­lo­na i un equip de sis per­so­nes, Moi­rai ja dis­po­sa d’un pri­mer pro­to­tip que es co­mer­ci­a­lit­za­rà en hos­pi­tals i la­bo­ra­to­ris un cop su­pera­da la fa­se de va­li­da­ció. L’em­pre­sa emer­gent ha re­but 75.000 eu­ros d’Ac­ció, l’agèn­cia per la com­pe­ti­ti­vi­tat de l’em­pre­sa de la Ge­ne­ra­li­tat.

Em­pre­ses Kle­ta The Is­si­mo Fruit Fa­mily Zo­ne­tacts The Is­si­mo Fruit Fa­mily Els ger­mans Ori­ol (es­quer­ra) i En­ric Mar­to­ri (dre­ta) han desen­vo­lu­pat 12 càp­su­les di­fe­rents per com­bi­nar amb be­gu­des al­co­hò­li­ques o ai­gua Moi­rai Bi­o­de­sign em­pre­ne­do­res a Ca­ta­lu­nya. Ai­xí ho in­di­quen els re­sul­tats de l’en­ques­ta a la po­bla­ció adul­ta del pro­jec­te Global En­tre­pre­neurs­hip Mo­ni­tor de l’any 2019. Si bé el per­cen­tat­ge d’ho­mes em­pre­ne­dors con­ti­nua sent més gran que el de do­nes, en el cas dels em­pre­ne­dors po­ten­ci­als pràc­ti­ca­ment hi ha pa­ri­tat (elles són el 49% en­front del URBNMSK Els sis com­po­nents de Moi­rai, al Parc Ci­en­tí­fic de Bar­ce­lo­na Ubi­ca­da a l’Ei­xam­ple de Bar­ce­lo­na, URBNMSK co­mer­ci­a­lit­za més de 350 re­fe­rèn­ci­es de mas­ca­re­tes Moi­rai Bi­o­de­sign

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.