Co­o­pe­ra­ció i com­bi­na­ció

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 19 - J. L. Mar­tí­nez Cam­pu­za­no

En­tre els es­for­ços per afron­tar la cri­si sa­ni­tà­ria, la co­o­pe­ra­ció ple­na en­tre les au­to­ri­tats i el sec­tor pri­vat des­ta­ca so­bre la res­ta. Els bancs han fa­ci­li­tat la trans­mis­sió de les me­su­res mo­ne­tà­ri­es ex­pan­si­ves de l’au­to­ri­tat mo­ne­tà­ria i han es­tat fo­na­men­tals en la im­ple­men­ta­ció de les me­su­res eco­nò­mi­ques per ate­nu­ar l’im­pac­te de la pan­dè­mia. Men­tre no tro­bem una cu­ra per al vi­rus és im­pres­cin­di­ble no abai­xar la guàr­dia i con­ti­nu­ar do­nant su­port a fa­mí­li­es i em­pre­ses.

La po­lí­ti­ca eco­nò­mi­ca ex­pan­si­va ha de con­ti­nu­ar aju­dant a curt ter­mi­ni els més vul­ne­ra­bles, però de tal ma­ne­ra que no ge­ne­ri nous ris­cos ara in­e­xis­tents. Una ava­lu­a­ció de la con­ve­ni­èn­cia de me­su­res acon­se­lla un pro­ta­go­nis­me més mar­cat de la po­lí­ti­ca fis­cal a curt i mit­jà ter­mi­ni, i de me­su­res d’ofer­ta a mit­jà i llarg ter­mi­ni. Na­tu­ral­ment, les con­di­ci­ons fi­nan­ce­res han de con­ti­nu­ar sent ex­pan­si­ves tant de temps com cal­gui.

La pre­si­den­ta del BCE ad­ver­tia fa uns di­es del li­mi­tat mar­ge de ma­ni­o­bra ad­di­ci­o­nal dels ins­tru­ments tra­di­ci­o­nals de po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria. En­din­sar-se en el ter­reny dels ti­pus d’in­terès ne­ga­tius com­por­ta ris­cos per a l’es­ta­bi­li­tat fi­nan­ce­ra i dis­tor­si­ons en la trans­mis­sió de la po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria amb uns be­ne­fi­cis ca­da cop més qües­ti­o­nats, re­co­nei­xia Ch­ris­ti­ne La­gar­de. Tam­bé cons­ta­ta­va els límits de la po­lí­ti­ca mo­ne­tà­ria con­ven­ci­o­nal da­vant els ris­cos que su­po­sa el can­vi cli­mà­tic. Tot ai­xò ex­pli­ca un ús més in­tens du­rant la cri­si de les me­su­res no con­ven­ci­o­nals, com ara l’ad­qui­si­ció d’ac­tius al mer­cat, de­fi­ni­des tam­bé com a tem­po­rals.

Una com­bi­na­ció de po­lí­ti­ques ade­qua­des i la ne­ces­sà­ria co­o­pe­ra­ció del sec­tor pri­vat és la mi­llor ba­se so­bre la qual es pot re­cons­truir la no­va eco­no­mia post-Co­vid-19.

EL PIT­JOR

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.