Oc­tu­bre, un mes d’equi­li­bri

El nou agreu­ja­ment de la pan­dè­mia fre­na les ex­pec­ta­ti­ves de re­cu­pe­ra­ció de les bor­ses

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 21 - Pri­mo Gonzá­lez

Les bor­ses llui­ten per re­cu­pe­rar les pèr­du­es acu­mu­la­des du­rant bo­na part de l’any. El mes d’oc­tu­bre, del qual s’es­pe­ra­ven bons re­sul­tats, ha en­so­pe­gat de nou amb l’agreu­ja­ment de la pan­dè­mia, es­pe­ci­al­ment en al­guns pa­ï­sos com Es­pa­nya, el Reg­ne Unit o Fran­ça, on els go­verns han tor­nat a in­ten­si­fi­car els seus es­for­ços per fer front als pro­ble­mes sa­ni­ta­ris, co­sa que s’es­tà tra­duint en nous en­tre­bancs a l’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca.

El mes d’oc­tu­bre es­tà a punt d’en­ce­tar l’úl­ti­ma set­ma­na en una si­tu­a­ció de mar­cat equi­li­bri, en­ca­ra que no hi han fal­tat les os­cil·la­ci­ons als prin­ci­pals ín­dexs. Tal com s’es­tan apli­cant les me­su­res de con­fi­na­ment i re­duc­ció de l’ac­ti­vi­tat aquests úl­tims di­es del mes, tot sem­bla in­di­car que l’eco­no­mia afron­ta­rà una no­va fa­se de fre­na­da i de­ca­ï­ment, que po­dria pro­lon­gar-se al llarg del no­vem­bre.

En­tre els mer­cats eu­ro­peus, l’Ibex 35 con­ti­nua des­ta­cant com el més cas­ti­gat des de co­men­ça­ments d’any, amb un 28% de pèr­dua, per so­bre del 23% de la bor­sa lon­di­nen­ca o el 19% de Pa­rís.

No­més Frank­furt con­tro­la bas­tant mi­llor el seu aba­ti­ment, amb un 5% de pèr­dua acu­mu­la­da. A l’al­tra ban­da de l’At­làn­tic, amb una si­tu­a­ció for­ça di­fe­rent, el Nas­daq gua­nya un 28%, tot ca­pi­ta­lit­zant a fa­vor seu l’ele­va­da pre­sèn­cia de va­lors tec­no­lò­gics i re­la­ci­o­nats amb la sa­ni­tat, amb uns guanys que dei­xen en­re­re els pit­jors efec­tes de la pan­dè­mia.

En aques­tes con­di­ci­ons, els in­ver­sors con­ti­nu­en apos­tant per fons de per­fil bas­tant més de­fen­siu, es­pe­ci­al­ment pels fons de ti­pus mixt, en què es trac­ta de re­co­llir el menys de­te­ri­o­rat de la ren­da va­ri­a­ble amb seg­ments més es­ta­bles de la ren­da fi­xa.

Els re­sul­tats de les em­pre­ses co­tit­za­des mar­ca­ran du­rant aques­tes du­es o tres pro­pe­res set­ma­nes el rumb dels mer­cats i ca­li­bra­ran les pos­si­bi­li­tats de re­cu­pe­ra­ció

Els re­sul­tats em­pre­sa­ri­als an­ti­ci­pen po­ques ale­gri­es per a la ren­da va­ri­a­ble

de les bor­ses, tot i que tret d’unes quan­tes ex­cep­ci­ons les com­pa­nyi­es co­tit­za­des no ofe­rei­xen gai­res ar­gu­ments per fa­ci­li­tar un as­cens. Se sal­ven al­gu­nes em­pre­ses cen­tra­des en la sa­ni­tat o la tec­no­lo­gia, però el seu pes al mer­cat no re­sul­ta prou sig­ni­fi­ca­tiu per mou­re el con­junt. En tot cas, al­gu­nes d’aques­tes fir­mes es mo­uen a l’al­ça i atre­uen di­ners cap a fons te­mà­tics.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.