Les pres­ta­ci­ons i apor­ta­ci­ons

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 21 -

Els plans de pen­si­ons van re­gis­trar un des­cens sig­ni­fi­ca­tiu en el ni­vell de pres­ta­ci­ons als par­tí­cips, so­bre­tot en el cas dels plans d’ocu­pa­ció, que van apor­tar el ter­cer tri­mes­tre uns 888 mi­li­ons d’eu­ros da­vant els 1.093 mi­li­ons del ma­teix perí­o­de de l’any pas­sat. Les apor­ta­ci­ons de les em­pre­ses als plans van ar­ri­bar als 825 mi­li­ons d’eu­ros, de ma­ne­ra que l’apor­ta­ció ne­ta va re­gis­trar un des­cens de 63,5 mi­li­ons. Els plans del sis­te­ma d’ocu­pa­ció van pre­sen­tar una ren­di­bi­li­tat ne­ga­ti­va d’un 1,1% els dot­ze úl­tims me­sos, men­tre que els plans in­di­vi­du­als van per­dre en con­junt un 2,26%.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.