Li­ber­bank, fons a Lu­xem­burg

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 21 -

La ges­to­ra Li­ber­bank aca­ba de llan­çar un nou fons d’in­ver­sió, el Li­ber­bank In­co­me, un fons sub­or­di­nat que dis­po­sa de qua­tre ti­pus di­fe­rents de com­par­ti­ments i que es­tà lli­gat a un fons de JP Mor­gan Funds do­mi­ci­li­at a Lu­xem­burg. El fons es­tà ca­ta­lo­gat com de ren­da va­ri­a­ble mix­ta in­ter­na­ci­o­nal i du a ter­me les se­ves in­ver­si­ons so­bre­tot en deu­te emès per go­verns i agèn­ci­es go­ver­na­men­tals que ac­tu­en en mer­cats desen­vo­lu­pats. El ter­mi­ni d’in­ver­sió re­co­ma­nat és de tres anys com a mí­nim, i els vo­lums d’in­ver­sió in­clo­uen una àm­plia gam­ma.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.