Fons de baix risc de Pic­tet

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 21 -

La ges­to­ra su­ïs­sa Pic­tet va llan­çar fa pocs di­es al mer­cat es­pa­nyol un nou fons d’in­ver­sió de ren­da va­ri­a­ble, el Pic­tet To­tal Re­turn-At­las Ti­tan. Aquest fons ja té la pos­si­bi­li­tat de tras­pàs sense pe­at­ge fis­cal al mer­cat es­pa­nyol, co­sa que n’afa­vo­reix la ren­di­bi­li­tat. El fons té una bai­xa vo­la­ti­li­tat ob­jec­tiu, d’un 5%, grà­ci­es al seu en­fo­ca­ment d’in­ver­sió

Ac­tua als mer­cats in­ter­na­ci­o­nals de ren­da va­ri­a­ble. L’ob­jec­tiu de ren­di­bi­li­tat d’aquest nou fons os­cil·la en­tre el 5% i el 9% des­prés de co­mis­si­ons.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.