El pes dels 21

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 21 - P. Gonzá­lez

Hi ha 21 plans de pen­si­ons a Es­pa­nya amb un pa­tri­mo­ni, en ca­da cas, su­pe­ri­or als 1.000 mi­li­ons d’eu­ros. D’aquests 21 plans, 15 per­ta­nyen al grup de plans del sis­te­ma in­di­vi­du­al, és a dir, plans de pen­si­ons a què s’ad­he­rei­xen els in­ver­sors in­di­vi­du­als. Els al­tres sis grans plans són del sis­te­ma d’ocu­pa­ció, és a dir, els que pro­mo­uen les em­pre­ses per als seus em­ple­ats.

El sis­te­ma de plans in­di­vi­du­als, amb prop de 77.500 mi­li­ons d’eu­ros so­ta ges­tió, és clara­ment el ma­jo­ri­ta­ri men­tre els plans d’ocu­pa­ció aple­guen prop de 35.000 mi­li­ons d’eu­ros.

La in­cli­na­ció dels in­ver­sors, tant en el sis­te­ma in­di­vi­du­al com en els plans d’ocu­pa­ció, ha ge­ne­rat un in­terès crei­xent per les in­ver­si­ons en ac­tius in­ter­na­ci­o­nals.

La part de la in­ver­sió to­tal que s’in­cli­na pels ac­tius ex­te­ri­ors ja ar­ri­ba a un 34% con­tra un 52,3% d’in­ver­si­ons en el mer­cat do­mès­tic, un 5,3% en tre­so­re­ria i un 7,9% en al­tres ac­tius. Dins de la car­te­ra ex­te­ri­or, les in­ver­si­ons en ren­da va­ri­a­ble són les que ab­sor­bei­xen el per­cen­tat­ge més alt del to­tal dels di­ners dels plans, un 23,1% men­tre que la ren­da va­ri­a­ble es­pa­nyo­la ca­na­lit­za un 13,1% de tot el vo­lum d’es­tal­vi dels plans.

Tan­ma­teix, la ren­da va­ri­a­ble mix­ta (és a dir, els plans que bar­re­gen in­ver­si­ons en ren­da fi­xa i en ren­da va­ri­a­ble) ha es­tat el ti­pus de plans que més di­ners ha atret aquests úl­tims anys. Du­rant els nou pri­mers me­sos d’aquest any, les en­tra­des ne­tes de di­ners en els plans de ren­da va­ri­a­ble mix­ta han su­perat els 320 mi­li­ons d’eu­ros men­tre que la ren­da va­ri­a­ble en sen­tit es­tric­te va ca­na­lit­zar prop de 215 mi­li­ons d’eu­ros d’in­ver­sió ne­ta. Els al­tres ti­pus de plans van re­tro­ce­dir, so­bre­tot els de ren­da fi­xa a curt ter­mi­ni, amb unes sor­ti­des de di­ners de 190 mi­li­ons d’eu­ros.

Cu­ri­o­sa­ment, aques­tes pre­fe­rèn­ci­es dels in­ver­sors per ti­pus de plans no sem­pre s’han cor­res­post amb els re­sul­tats en ma­tè­ria de ren­di­bi­li­tat. És des­ta­ca­ble el fet que si­guin pre­ci­sa­ment els plans de ren­da va­ri­a­ble mix­ta, en què ha en­trat més vo­lum d’es­tal­vi aquest any, els que ha­gin pre­sen­tat els pit­jors re­sul­tats en ren­di­bi­li­tat, amb un des­cens d’un 3,5% en els nou pri­mers me­sos.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.