Deu­te i pri­ma de risc, es­ta­bles

La Vanguardia (Català) - Diners - - Diners 21 -

La ren­di­bi­li­tat del deu­te pú­blic con­ti­nua en ni­vells bai­xos, amb pe­ti­tes os­cil·la­ci­ons du­rant les úl­ti­mes set­ma­nes des­prés d’ha­ver ar­ri­bat a ni­vells de mí­nims des de fa anys. La pri­ma de risc o di­fe­ren­ci­al en­tre el bo es­pa­nyol a 10 anys i el bund ale­many s’ha man­tin­gut en els 78 punts bà­sics en el tan­ca­ment de la set­ma­na, amb el bo es­pa­nyol a la zo­na del 0,20%. Les úl­ti­mes sub­has­tes van mos­trar di­fe­rents re­ta­lla­des en les ren­di­bi­li­tats mar­gi­nals, que aques­ta set­ma­na s’han man­tin­gut es­ta­bi­lit­za­des. Per so­ta dels cinc anys, tots els ti­pus mar­gi­nals del deu­te es­pa­nyol es­tan en ne­ga­tiu.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.