Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

1 El la­be­rint dels es­pe­rits 1/4

Car­los Ruiz Za­fón, Co­lum­na. Una in­ves­ti­ga­do­ra, Ali­cia Gris, in­da­ga so­bre la des­apa­ri­ción de un mi­nis­tro fran­quis­ta

2 Els he­reus de la te­rra 3/14

Il­de­fon­so Fal­co­nes, Rosa dels Vents. Hu­go Llor ha­ce ca­rre­ra co­mo vi­na­te­ro

3 Tots te­nim un cos­tat molt bo 2/3

D.A., Ara Lli­bres. El Li­bro de la Ma­ra­tó de TV3, cen­tra­do es­te año en el ic­tus y las le­sio­nes me­du­la­res y ce­re­bra­les

4 Et do­na­ré tot ai­xò 4/5

Do­lo­res Re­don­do, Co­lum­na. Un es­cri­tor des­cu­bre la do­ble vida de su com­pa­ñe­ro

5 Tu no ets una ma­re com les al­tres N/–

An­ge­li­ka Schrobs­dorff, La Cam­pa­na. An­ge­li­ka cuen­ta la his­to­ria de su ma­dre, que quie­re vi­vir a su an­to­jo

6 Allò que va pas­sar a Car­dós 6/14

Ra­mon Solsona, Proa. Re­la­to al­re­de­dor de una hi­dro­eléc­tri­ca

7 Un se­cret de l’Em­por­dà 5/12

Im­ma Tubella, Co­lum­na. El prín­ci­pe Mdi­va­ni y la ba­ro­ne­sa Thys­sen se ma­tan en un ac­ci­den­te de co­che enig­má­ti­co

8 Harry Pot­ter i el lle­gat ma­leït 9/11

J.K. Row­ling, Em­pú­ries. El es­pe­ra­do oc­ta­vo epi­so­dio de Harry Pot­ter, en for­ma de obra tea­tral

9 Ar­ge­la­gues 7/10

Gemma Ruiz, Proa. Tres mu­je­res lu­chan por abrir­se ca­mino en el mun­do fa­bril

10 Tem­pes­ta de neu i aro­ma... 10/3

Ca­mi­lla Läck­berg, Ara Lli­bres. Un mag­na­te sue­co mue­re en­ve­ne­na­do y se sos­pe­cha de sus he­re­de­ros

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.