los li­bros más ven­di­dos

La Vanguardia - Culturas - - News - Se­ma­na an­te­rior/Se­ma­na en lis­ta N: li­bro nue­vo en la lis­ta

Es­ta­ble­ci­mien­tos con­sul­ta­dos: Ba­da­lo­na Sal­ta­mar­tí Bar­ce­lo­na Ca­sa del Lli­bre, La Cen­tral, El Cor­te In­glés, FNAC, Laie, +Ber­nat Fi­gue­res Mas­de­vall Gi­ro­na Em­pú­ries, Lli­bre­ria 22 Llei­da Punt de Lli­bre Sa­ba­dell Llar del Lli­bre Ta­rra­go­na La Ca­po­na Vi­la­fran­ca Odis­sea

Fic­ción cas­te­llano

1 Ori­gen 1/3

Dan Brown, Pla­ne­ta. Un pro­fe­sor ame­ri­cano bus­ca en Bar­ce­lo­na la re­ve­la­ción del ori­gen del hom­bre

2 Una co­lum­na de fue­go 2/6

Ken Fo­llett, Pla­za y Ja­nés. Isa­bel de In­gla­te­rra crea una red de es­pías pa­ra pro­te­ger su se­gu­ri­dad

3 Eva N/–

Ar­tu­ro Pé­rez-Reverte, Alfaguara. En el Tán­ger de 1937, Fa­lcó bre­ga por ha­cer­se con un car­gue­ro

4 As­té­rix en Ita­lia N/–

Di di er Con­rad/ Jean-Y ves Fe­rri, Bru­ño. En su 37 aven­tu­ra, As té­rix­yO­bé­lix tran­si­tan por la Ita­lia an­ti­gua

5 Los pa­cien­tes del doc­tor García 3/6

Al­mu­de­na Gran­des, Tus­quets. Una his­to­ria de es­pías y na­zis en el Ma­drid de 1946

6 Pa­tria 4/46

Fer­nan­do Aramburu, Tus­quets. Dos fa­mi­lias vas­cas ven ero­sio­na­da su re­la­ción a cau­sa de la vio­len­cia

7 El hom­bre que per­se­guía su som­bra 7/6

Da­vid La­ger­crantz, Des­tino. Quin­ta en­tre­ga del exi­to­so ci­clo no­ve­lís­ti­co ‘Mi­llen­nium’

8 Ber­ta Is­la 5/6

Ja­vier Ma­rías, Alfaguara. Ber­ta Is­la es­pe­ra a Tom Ne­vin­son, un es­pía en pa­ra­de­ro des­co­no­ci­do

9 El otro la­do del si­len­cio N/–

Phi­lip Kerr, RBA. Ber­nie Gunt­her ayu­da a So­mer­set Maug­ham en un em­bro­llo de es­pías

10 4321 6/6

Paul Aus­ter, Seix Ba­rral. Las vi­das si­mul­tá­neas de un mis­mo per­so­na­je en el agi­ta­do si­glo XX

No fic­ción cas­te­llano

1 Trans­for­ma tu sa­lud 3/4

Xe­vi Ver­da­guer, Gri­jal­bo. Qué po­de­mos ha­cer pa­ra cu­rar mi­gra­ñas y do­lo­res cró­ni­cos

2 Cree en ti 2/7

Rut Nie­ves, Pla­ne­ta. La au­to­ra aban­do­nó la ar­qui­tec­tu­ra pa­ra en­con­trar­se a sí mis­ma en so­le­dad

3 Es­cu­cha Ca­ta­lu­ña, es­cu­cha Es­pa­ña 1/6

J. Pi­qué, J. Bo­rrell, L. Bur­niol y F. de Ca­rre­ras, Pe­nín­su­la. El diá­lo­go, la sa­li­da del con­ten­cio­so ca­ta­lán

4 Sa­piens 5/27

Yu­val Noah Ha­ra­ri, De­ba­te. Una bre­ve his­to­ria de la hu­ma­ni­dad, des­de los al­bo­res

5 San­gre, su­dor y paz 6/2

L. Sil­va, M. Sán­chez, G. Ara­lu­ce, Pe­nín­su­la. La lu­cha con­tra ETA tal co­mo la vi­vie­ron los guar­dias ci­vi­les

6 En de­fen­sa de Es­pa­ña N/–

Stan­ley Pay­ne, Es­pa­sa. El au­tor des­mon­ta es­te­reo­ti­pos de la le­yen­da ne­gra es­pa­ño­la

7 Pa­pi­las y mo­lé­cu­las N/–

Fra­nçois Char­tier, Pla­ne­ta. Có­mo ar­mo­ni­zar sa­bo­res en ba­se a las mo­lé­cu­las de los ali­men­tos

8 De­fec­tos per­fec­tos 8/4

Che­noa, MR Edi­cio­nes. La can­tan­te pa­sa re­vis­ta a su vi­da, in­clu­yen­do epi­so­dios des­ga­rra­do­res

9 Iki­gai –/3

Fran­cesc Mi­ra­lles, Urano. El se­cre­to de una vi­da lar­ga es en­con­trar un mo­ti­vo pa­ra exis­tir

10 Ser fe­liz no es gratis. Pe­ro tam­po­co... 10/3

Tamara Go­rro, Mar­tí­nez Ro­ca. Có­mo sen­tir­se me­jor en to­dos los te­rre­nos de la vi­da

Fic­ción ca­ta­lán

1 Ori­gen 1/3

Dan Brown, Co­lum­na. Un pro­fe­sor ame­ri­cano bus­ca en Bar­ce­lo­na la re­ve­la­ción del ori­gen del hom­bre

2 Una co­lum­na de foc 2/6

Ken Fo­llett, Ro­sa dels Vents. Isa­bel I crea una red de es­pías pa­ra pro­te­ger su se­gu­ri­dad

3 As­tè­rix a Ità­lia N/–

Di­dier Con­rad/Jean-Yves Fe­rri, Bru­ño. En su 37 aven­tu­ra, As­té­rix y Obé­lix pi­san la Ita­lia an­ti­gua

4 La pell fre­da –/34

Al­bert Sán­chez Pi­ñol, La Cam­pa­na. En un is­lo­te un gue­rri­lle­ro y un fa­re­ro re­sis­ten a unos an­fi­bios

5 El ca­mí de les ai­gües N/–

Car­me Mar­tí, Ams­ter­dam. La vi­da de la co­ci­ne­ra Ma­ria Ba­dia, evo­ca­da por una jo­ven pro­fe­so­ra

6 La ca­sa de la fron­te­ra 7/6

Ra­fael Vallbona, Edi­cions 62. La his­to­ria de una fa­mi­lia que re­gen­ta un hos­tal en la Cer­dan­ya

7 L’ho­me que per­se­guia la se­va om­bra 4/6

Da­vid La­gen­crantz, Co­lum­na. Quin­ta en­tre­ga del exi­to­so ci­clo no­ve­lís­ti­co ‘Mi­llen­nium’

8 4321 3/6

Paul Aus­ter, Edi­cions 62. Las vi­das si­mul­tá­neas de un mis­mo per­so­na­je en el agi­ta­do si­glo XX

9 La mi­ra­da de la sar­gan­ta­na N/–

Ro­ger Bas­ti­da, Co­lum­na. El amor del pin­tor Ramon Ca­sas con una jo­ven lo­te­ra que fue su mu­sa

10 El des­gel 6/4

Li­ze Spit, Ams­ter­dam. Tres ado­les­cen­tes bel­gas que­dan mar­ca­dos por un ve­rano per­tur­ba­dor

No fic­ción ca­ta­lán

1 Trans­for­ma la te­va sa­lut 1/4

Xe­vi Ver­da­guer, Ro­sa dels Vents. Qué po­de­mos ha­cer pa­ra cu­rar mi­gra­ñas y do­lo­res cró­ni­cos

2 La vi­da que aprenc 2/18

Car­les Cap­de­vi­la, Ar­cà­dia. Ar­tícu­los que in­clu­yen al­guno de per­so­nal so­bre có­mo afron­tar el cán­cer

3 Tot­hom hau­ria de ser fe­mi­nis­ta 7/6

Chi­ma­man­da Ngo­zi,Fan­books. La au­to­ra ni­ge­ria­na pos­tu­la un fe­mi­nis­mo pa­ra el si­glo XXI

4 Com una pà­tria. Vi­da de Jo­sep Be­net –/6

Jor­di Amat, Edi­cions 62. Bio­gra­fía del gran his­to­ria­dor y se­na­dor más vo­ta­do de la tran­si­ción

5 Sà­piens 6/13

Yu­val Noah Ha­ra­ri, Edi­cions 62. Una bre­ve his­to­ria de la hu­ma­ni­dad des­de los al­bo­res

6 Els ca­ta­lans als camps na­zis. 3/4

Mon­tse­rrat Roig, Edi­cions 62. Un clá­si­co so­bre la de­por­ta­ción de los ca­ta­la­nes a los cam­pos na­zis

7 Clàs­sics per a la vi­da N/–

Nuc­cio Or­di­ne, Qua­derns Cre­ma. Pla­tón, Ra­be­lais o Sha­kes­pea­re ayu­dan a cam­biar tu vi­da

8 Sa­bo­tat­ge con­tra Fran­co 8/4

Joan Sa­font, An­gle. Sec­to­res ca­ta­la­nes vencedores lu­cha­ron des­pués con­tra el dic­ta­dor

9 Cos­ta Bra­va Pos­tals 1960-1970 4/2

Jor­di Puig, Úr­su­la. Via­je vi­sual a tra­vés de 600 pos­ta­les por un pai­sa­je que es­tá en nues­tro ima­gi­na­rio

10 No­va il·lus­tra­ció ra­di­cal N/–

Ma­ri­na Gar­cés, Ana­gra­ma. Có­mo lu­char con­tra las cre­du­li­da­des que im­po­nen los tiem­pos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.