Fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

1 La fo­rça d’un des­tí 1/4

Mar­tí Gi­ro­nell, Co­lum­na. Jean Leon abre un res­tau­ran­te en Holly­wood que reúne a las es­tre­llas

2 La brui­xa 2/5

Ca­mi­lla Läck­berg, Ams­ter­dam. Pa­trick Heds­trom y su mu­jer ras­trean la des­apa­ri­ción de una ni­ña

3 L’or­dre del dia 3/3

Eric Vui­llard, Edicions 62. Los in­dus­tria­les ale­ma­nes fi­nan­cia­ron la con­quis­ta del po­der na­zi

4 Jo soc aquell que va ma­tar Fran­co 4/6

Joan-Lluís Lluís, Proa. Agus­tí, un co­rrec­tor, su­fre en Ar­ge­lers un bom­bar­deo

5 Les vuit mun­tan­yes 6/3

Pao­lo Cog­net­ti, Navona. Pie­tro y Bruno, dos mon­ta­ñe­ros, for­jan una amis­tad que su­fre os­ci­la­cio­nes

6 La do­na a la fi­nes­tra N/–

A. J. Finn, Rosa dels Vents. Una mu­jer ve des­de su ca­sa al­go que no de­be­ría ha­ber con­tem­pla­do

7 Ori­gen –/21

Dan Brown, Co­lum­na. Un pro­fe­sor ame­ri­cano bus­ca en Bar­ce­lo­na la re­ve­la­ción del ori­gen del hom­bre

8 Ven­ja­ré la te­va mort N/–

Car­me Rie­ra, Edicions 62. Elena Mar­tí­nez in­ves­ti­ga la des­apa­ri­ción de un hom­bre de ne­go­cios

9 Les pos­ses­sions 7/3

Llu­cia Ra­mis, Anagrama. Re­tra­to de una ge­ne­ra­ción a tra­vés de una his­to­ria fa­mi­liar bo­rras­co­sa

10 La te­rra maleïda 10/2

Juan Fran­cis­co Fe­rran­diz, Rosa dels Vents. En el IX Bar­ce­lo­na em­pren­de un pe­río­do de cre­ci­mien­to

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.