No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - Libro|s -

1 Dies que du­ra­ran anys 6/6

Jordi Bo­rràs, Ara Llibres. Fo­tos del re­fe­rén­dum del l-O de las ten­sio­nes ge­ne­ra­das en al­gu­nos pun­tos

2 Ope­ra­ció ur­nes 2/14

Xa­vi Te­dó y Laia Vi­cens, Co­lum­na. La ope­ra­ción clan­des­ti­na que po­si­bi­li­tó el re­fe­rén­dum del 1-O

3 D’he­rois i traï­dors 3/3

San­ti Vi­la, Pòr­tic. El au­tor des­gra­na los erro­res de los so­be­ra­nis­tas y el Go­bierno es­pa­ñol en el ‘pro­cés’

4 Bon dia, són les vuit! 1/7

An­to­ni Bas­sas, Des­tino. El co­mu­ni­ca­dor re­cuer­da sus años en ‘El ma­tí de Ca­ta­lun­ya Rà­dio’

5 No hi ha res tan te­rri­ble 5/3

Ra­fael San­tan­dreu, Rosa dels Vents. Ma­nual sen­ci­llo pa­ra dis­fru­tar más in­ten­sa­men­te de la vi­da

6 Trans­for­ma la te­va sa­lut –/24

Xe­vi Ver­da­guer, Rosa dels Vents . Qué po­de­mos ha­cer pa­ra cu­rar mi­gra­ñas y do­lo­res cró­ni­cos

7 La con­fa­bu­la­ció dels irres­pon­sa­bles 7/15

Jordi Amat, Anagrama. Por qué el con­sen­so entre Ca­ta­lun­ya y el Es­ta­do ha sal­ta­do por los ai­res

8 S.O.S. cris­tians N/–

Pilar Raho­la, Co­lum­na.Reportaje so­bre cris­tia­nos del mun­do per­se­gui­dos y a la vez si­len­cia­dos

9 Les cla­ve­gue­res de l’Es­tat 9/2

Jau­me Grau, Ca­te­dral. Las ma­nio­bras del go­bierno Ra­joy pa­ra neu­tra­li­zar a sus ad­ver­sa­rios po­lí­ti­cos

10 La in­va­sió dels ro­bots i al­tres... 4/4

Xa­vier Sa­la i Mar­tin, Rosa dels Vents. El au­tor ex­pli­ca la eco­no­mía en tér­mi­nos di­vul­ga­ti­vos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.