los li­bros más ven­di­dos

Es­ta­bli­ments con­sul­tats: Ba­da­lo­na Sal­ta­mar­tí Bar­ce­lo­na Ca­sa del Lli­bre, La Cen­tral, El Cor­te In­glés, FNAC, Laie, +Ber­nat , TROA Gar­bí Gi­ro­na Em­pú­ries, Lli­bre­ria 22 Llei­da Punt de Lli­bre Sa­ba­dell Llar del Lli­bre Ta­rra­go­na La Ca­po­na Vi­la­fran­ca Odi-sse

La Vanguardia - Culturas - - Antivirales -

Se­ma­na an­te­rior/Se­ma­na en lis­ta N: li­bro nue­vo en la lis­ta

Fic­ción cas­te­llano

1 La bru­ja 1/5

Ca­mi­lla Läck­berg, Mae­va. Pa­trick Heds­trom y su mu­jer ras­trean la des­apa­ri­ción de una ni­ña

2 Pa­tria 2/68

Fer­nan­do Aram­bu­ru, Tus­quets. Dos fa­mi­lias vas­cas ven mi­na­da su re­la­ción a cau­sa de la vio­len­cia

3 Fui­mos can­cio­nes N/–

Elí­sa­bet Be­na­vent, Su­ma. Mar­ca­re­na es asis­ten­te de una ‘in­fluen­cer’ y dis­fru­ta de la vi­da a sor­bos

4 Las al­mas de Bran­don N/–

Cé­sar Bran­don, Es­pa­sa. Poe­mas y re­la­tos so­bre los pe­que­ños pla­ce­res de la vi­da co­ti­dia­na

5 Tiem­po de tor­men­tas 8/2

Bo­ris Iza­gui­rre, Pla­ne­ta. Bo­ris lle­ga des­de Ca­ra­cas a Es­pa­ña y triun­fa co­mo per­so­na­je me­diá­ti­co

Fic­ción ca­ta­lán

1 La fo­rça d’un des­tí 1/5

Mar­tí Gi­ro­nell, Co­lum­na. Jean Leon abre un res­tau­ran­te en Holly­wood que reúne a las es­tre­llas

2 La brui­xa 2/6

Ca­mi­lla Läck­berg, Ams­ter­dam. Pa­trick Heds­trom y su mu­jer ras­trean la des­apa­ri­ción de una ni­ña

3 La do­na que no sa­bia plo­rar N/–

Gas­par Her­nán­dez, Co­lum­na. La his­to­ria de una se­xó­lo­ga que su­fre un blo­queo afec­ti­vo in­ten­so

4 Jo soc aquell que va ma­tar Fran­co 4/7

Joan-Lluís Lluís, Proa. Agus­tí, un co­rrec­tor, su­fre en Ar­ge­lers un bom­bar­deo

5 La do­na a la fi­nes­tra 6/2

A.J. Finn, Rosa dels Vents. Una mu­jer ve des­de su ca­sa al­go que no de­be­ría haber con­tem­pla­do

No fic­ción cas­te­llano

1 De ca­si to­do se apren­de 2/3

Paula Go­nu, Mar­tí­nez Roca. La cé­le­bre you­tu­ber cuen­ta sus ex­pe­rien­cias más per­so­na­les

2 Es­pa­ña que­dó atrás N/–

Ra­mon Co­ta­re­lo, Now Books. Aná­li­sis crí­ti­co so­bre el des­en­cuen­tro en­tre Ca­ta­lun­ya y Es­pa­ña

3 Na­da es tan te­rri­ble 1/4

Ra­fael San­tan­dreu, Gri­jal­bo. Ma­nual sen­ci­llo pa­ra dis­fru­tar más in­ten­sa­men­te de la vi­da

4 Mor­der la man­za­na 4/4

Pa­tri­cia Do­le­ra, Pla­ne­ta. Ale­ga­to a fa­vor de las mu­je­res y de su lu­cha por las li­ber­ta­des

5 Au­to­rre­tra­to sin mí 6/5

Fer­nan­do Aram­bu­ru, Tus­quets. El es­cri­tor de ‘Pa­tria’ ha­bla de sus pa­dres, de los hi­jos, del amor...

No fic­ción ca­ta­lán

1 Dies que du­ra­ran anys 1/7

Jor­di Bo­rràs, Ara Lli­bres. Fotos del re­fe­rén­dum del 1-O y de las ten­sio­nes ge­ne­ra­das en al­gu­nos pun­tos

2 Bon dia, són les vuit! 4/8

An­to­ni Bas­sas, Des­tino. El co­mu­ni­ca­dor re­cuer­da sus años en ‘El ma­tí de Ca­ta­lun­ya Rà­dio’

3 No hi ha res tan te­rri­ble 5/4

Ra­fel San­tan­dreu, Rosa dels Vents. Ma­nual sen­ci­llo pa­ra dis­fru­tar más in­ten­sa­men­te de la vi­da

4 Ope­ra­ció ur­nes 2/15

Xa­vi Te­dó y Laia Vi­cens, Co­lum­na. La ope­ra­ción clan­des­ti­na que po­si­bi­li­tó el re­fe­rén­dum del 1-O

5 S.O.S. cris­tians 8/2

Pilar Raho­la, Co­lum­na. Reportaje so­bre cris­tia­nos del mun­do per­se­gui­dos y a la vez si­len­cia­dos

ES­TA SE­MA­NA DES­TA­CA. Otro li­bro so­bre el ‘pro­cés’ en­tra en ran­king: el de Ra­món Co­ta­re­lo. -S.C.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.