No fic­ción ca­ta­lán

La Vanguardia - Culturas - - News -

1 Es­crits de pre­só 1/2

Joa­quim Forn, En­ci­clo­pè­dia Ca­ta­la­na. Die­ta­rio sin ren­cor es­cri­to des­de la cár­cel de Es­tre­me­ra

2 La cri­si ca­ta­la­na 2/2

Car­les Puig­de­mont, La Cam­pa­na. Pro­pues­ta pa­ra sa­lir de la cri­sis ca­ta­la­na a tra­vés de una me­dia­ción

3 Més ope­ra­ció ur­nes 8/5

Xa­vi Te­dó y Laia Vi­cens, Co­lum­na. Cró­ni­ca am­plia­da del ope­ra­ti­vo clan­des­tino del 1 de oc­tu­bre

4 Abans nin­gú deia t’es­ti­mo 4/5

VV.AA., Ca­te­dral. Tes­ti­mo­nios de hi­jos e hi­jas de los pre­sos ca­ta­la­nes

5 Per te­nir ca­sa cal guan­yar la gue­rra 5/5

Joan Mar­ga­rit, Proa. Me­mo­rias de in­fan­cia y ju­ven­tud del poe­ta de ‘Un hi­vern fas­ci­nant’

6 21 lliçons per al se­gle XXI 6/5

Yu­val Noah Ha­ra­ri, Edi­cions 62. En­sa­yo so­bre el cam­bio cli­má­ti­co y las tec­no­lo­gías dis­rup­ti­vas

7 Dies que du­ra­ran anys 7/22

Jor­di Bo­rràs, Ara Lli­bres. Fo­tos del re­fe­rén­dum del 1-O y de las ten­sio­nes en al­gu­nos pun­tos

8 In­for­me so­bre Ca­ta­lun­ya 10/2

Jo­sé En­ri­que Ruiz-Do­mè­nec, Ro­sa dels Vents. Sín­te­sis so­bre tre­ce si­glos de iden­ti­dad ca­ta­la­na

9 34 dies de tar­dor i 1 de pri­ma­ve­ra N/–

Me­rit­xell Bo­rràs, Pla­ta­for­ma. La ex con­se­lle­ra ex­pli­ca sus vi­ven­cias en la cár­cel de Al­ca­lá Me­co

10 Mon vo­là­til 9/2

Fran­cesc To­rral­ba, Co­lum­na. Có­mo so­bre­vi­vir en un mun­do ac­tual hi­per­ace­le­ra­do

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.