Sí als aran­zels

La Vanguardia - - OPINIÓN -

El pro­cés de glo­ba­lit­za­ció ha tin­gut uns guan­ya­dors i per­de­dors clars en tots aquests anys mar­cats per la in­ter­na­cio­na­lit­za­ció de l’eco­no­mia, les des­re­gu­la­rit­za­cions i la des­lo­ca­lit­za­ció de la pro­duc­ció. En­tre els per­de­dors hi ha les clas­ses tre­ba­lla­do­res, que han vist com, amb el triomf del mo­del li­be­ral i l’ex­cu­sa de la cri­si, any re­re any, s’han anat per­dent drets la­bo­rals i s’ha anat apri­mant l’Es­tat so­cial cons­truït a Eu­ro­pa des de la da­rre­ra post­gue­rra.

Al­ho­ra, s’ha pro­duït una con­cen­tra­ció de ri­que­sa en mans d’uns sec­tors molt con­crets i un in­cre­ment de les de­sigual­tats com no s’ha­via vist en molt de temps. Aquest pro­cés ha per­ju­di­cat no no­més els paï­sos oc­ci­den­tals en for­ma de desin­dus­tria­lit­za­ció, atur mas­siu o l’apa­ri­ció de no­ves de­sigual­tats, si­nó tam­bé tots els paï­sos on s’ha per­pe­tuat un mo­del ba­sat en l’ex­plo­ta­ció de mà d’obra qua­si es­cla­va, sen­se drets la­bo­rals ni me­diam­bien­tals (que ha re­sul­tat més que ren­ta­ble per a tots els que di­ri­gei­xen l’ac­tual pro­cés de glo­ba­lit­za­ció).

Da­vant del fra­càs d’aquest mo­del, tro­bo co­rrec­ta la pro­pos­ta d’in­tro­duir aran­zels a tots aquells pro­duc­tes que pro­ve­nen de paï­sos que prac­ti­quen aquest dúm- ping i fo­rçar les grans em­pre­ses a re­lo­ca­lit­zar la pro­duc­ció, en lloc de per­pe­tuar un mo­del ba­sat en l’ex­plo­ta­ció glo­bal i la re­cer­ca del be­ne­fi­ci pel be­ne­fi­ci, que ja ha pro­duït al món mas­sa pa­ti­ment.

TOMÀS NA­VA­RRO

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.