La bom­ba de­mo­grà­fi­ca

La Vanguardia - - OPINIÓN -

La bom­ba de­mo­grà­fi­ca no és ins­tan­tà­nia, es­cla­ta a poc a poc, a foc lent, com la pa­rà­bo­la de la gra­no­ta i l’ai­gua ca­len­ta; si l’abo­ques en un pot amb ai­gua bu­llint, la gra­no­ta sal­ta i se sal­va, pe­rò si l’es­cal­fes len­ta­ment, mor es­cal­da­da per aco­mo­da­ció. Som més de 7.000 mi­li­ons i aug­men­tant, amb pre­vi­sió d’arri­bar als 10.000 mi­li­ons d’aquí unes dè­ca­des.

La Fun­da­ció per la Po­bla­ció Òp­ti­ma, amb seu al Reg­ne Unit, xi­fra en un in­ter­val que va dels 2.700 fins als 5.100 mi­li­ons d’àni­mes la po­bla­ció ideal que pot su­por­tar sen­se greu­ges greus el pla­ne­ta. No és gai­re di­fí­cil con­clou­re, atès que és un se­cret de do­mi­ni pú­blic, que to­ta me­na de pro­ble­mes me­diam­bien­tals mi­llo­ra­rien si min­vés la po­bla­ció, so­bre­tot a les na­cions més desen­vo­lu­pa­des, en­ca­ra que, tot si­gui dit, són les que menys crei­xen.

Fins ara hem es­tat as­sis­tits pel mi­ra­cle de la tec­no­lo­gia, que ens ha per­mès in­cre­men­tar la pro­duc­ció d’ali­ments i re­cur­sos, no sen­se cost, més en­llà del que la ma­tei­xa na­tu­ra ens ha­gués ofert per si so­la. Pe­rò aquest mi­ra­cle no es pot sos­te­nir in­de­fi­ni­da­ment en el temps. És l’ho­ra, doncs, de mou­re fit­xa.

La­men­to pro­fun­da­ment la po­lí­ti­ca inex­pli­ca­ble, irres­pon­sa­ble, in­con­gruent i te­me­rà­ria de l’OMS de no fa­ci­li­tar gra­tuï­ta­ment –i no dic ja pro­mo­ure– els mè­to­des d’an­ti­con­cep­ció als paï­sos poc desen­vo­lu­pats. Paï­sos com el Ca­me­run o Ni­gè­ria te­nen pre­vist do­blar la se­va con­si­de­ra­ble po­bla­ció el 2050, se­gons da­des de l’ONU. Mal­grat tot, tam­poc sóc par­ti­da­ri de me­su­res tan dràs­ti­ques com les del fill únic a la Xi­na. A Es­pan­ya, per exem­ple, no cal fer res: es­tem min­vant i no és la fi del món, més aviat un nou ini­ci. Pe­rò en paï­sos com els es­men­tats con­si­de­ro que els con­vin­dria li­mi­tar la ta­xa de na­ta­li­tat, tot fa­ci­li­tant-los els mit­jans ne­ces­sa­ris.

IG­NA­SI SANGENÍS VINTRÓ

Sant Cu­gat del Va­llès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.