ELS MOTS ENCREUATS

La Vanguardia - - VIVIR - Mà­rius Se­rra

HORITZONTALS 1 Ho venc a preu re­duït. To­ma­que­ra per­fec­ta­ment pre­pa­ra­da per en­to­mar les ven­ta­des. 2 Bus en ter­mi­no­lo­gia vin­ta­ge. Ta­llem la ges­pa d’un jar­dí aca­dè­mic. Cen­tú­ria. 3 Da­vant Mans fa fums. Equi­vo­cat, i si s’en­nue­ga és que era de ca­nó. Sig­ne ma­te­mà­tic que ema­na dels prin­ci­pis re­pu­bli­cans. 4 Aques­tes per­tan­yen a una sec­ta is­là­mi­ca es­ta­bler­ta a Sí­ria. Trio. Ca­pa, so­bre­tot quan és de pin­tu­ra. 5 A Caen no hi ha al­cal­de. Pau­ta una me­lo­dia amb un me­trò­nom. Pot ser de foc, pe­rò sem­pre és do­lça. 6 El que fa VIII. Fa menys dens, ra­ri­fi­ca. Cò­pu­la. 7 Cap d’es­ports. Ex­ca­vat per la part in­fe­rior. Sím­bol de Ca­ta­lun­ya. 8 Quei­xa de gat. Ban­de­jat de­li­be­ra­da­ment. N’hi ha tants com ba­rrets. 9 Con­sa­grat. Ho feia amb el te­rreny o amb la mo­ral de l’enemic. 10 Prin­ci­pi ac­tiu. Fet ser­vir, de se­go­na mà. Aco­llint la pi­lo­ta tal com te la ti­ren. 11 Ba­rret d’ecle­siàs­tic que in­di­ca la se­va dig­ni­tat. Fa pa­tir ga­na de ma­ne­ra molt po­pu­lar. Ma­mo sen­se ajun­tar els lla­vis. 12 Est. Lli­gui amb cor­des. Bots anae­rò­bics. El pri­mer de tots és ro­mà. 13 El peix que fa hip hop. Ex­pres­sar-se a la ma­ne­ra dels fe­lins do­mès­tics. Guix es­ca­pçat. 14 To­ros va­lents. Bro­lla­da, l’ai­gua de te­rra, en pe­ti­ta quan­ti­tat.

VERTICALS 1 Ajun­tà­vem pe­ces me­tàl·li­ques amb dis­ci­pli­na mi­li­tar. As­pre al pa­la­dar. 2 Xo­peu. Pal­me­re­ta. Ar­ma­du­ra ver­da. 3 Ala­na sen­se l’as. Que té el ma­teix so. S’ho crus­peix de ma­ne­ra va­ti­ca­na. 4 Jor­na­des. Lle­vem. El pri­mer de tots. 5 Tre­ba­lla­do­res i qua­si so­bre­res. Reial­mes de Maho­ma. 6 Re­la­tiu a l’os que ha per­dut el dia­crí­tic. Abai­xa el cap i pe­ga ban­ya­da. Ri­bes gens ro­màn­ti­ques. 7 Fa no­sa si no has de res­pi­rar. Tros de ca­rre­te­ra que cap­gi­ra el déu de la gue­rra. Ca­rre­gat de de­fec­tes. 8 Pin­ta­da lli­ber­tà­ria. Aco­llíem la pi­lo­ta a la fal­da. Fa la fei­na de la ba­len­gue­ra en­tre les bu­ta­ques del tea­tre. 9 Sen­yor. S’apro­fi­ta d’un hos­te. En Ca­po­ne. 10 Di­ge­rit. Prin­ci­pi eti­mo­lò­gic. Afe­gei­xi fils a l’or­dit d’un tei­xit. 11 Re­mo­lí d’un co­rrent d’ai­gua que re­tro­ce­deix en un gorg. Que té bo­nes ex­tre­mi­tats in­fe­riors. Co­me­nça pel co­me­nça­ment. 12 Ca­mut, pe­rò sen­se ex­tre­mis­mes. Trac­ta­va els mo­bles de la cui­na. Ho fa amb la can­sa­la­da quan co­rre la ma­ra­tó. 13 Puny d’es­pa­sa. Es­ti­ma la di­da. Pro­veeix de ba­rres. Prin­ci­pi d’iden­ti­tat. 14 Cla­ri­fi­cats tots els con­cep­tes. Es­mus­sa­da, a la Car­toi­xa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.