La de­mo­crà­cia, en joc

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Com hem po­gut arri­bar fins aquí? És una pre­gun­ta que es fan molts ca­ta­lans, i tam­bé certs co­men­ta­ris­tes po­lí­tics, per la di­fí­cil si­tua­ció que viu el país da­vant l’al­ter­na­ti­va in­de­pen­den­tis­ta plan­te­ja­da per una part molt im­por­tant de la nos­tra so­cie­tat.

En una au­tèn­ti­ca de­mo­crà­cia, una op­ció le­gí­ti­ma i pa­cí­fi­ca, com es plan­te­ja la in­de­pen­dèn­cia, no­més pot te­nir una res­pos­ta po­lí­ti­ca. I si l’en­te­sa no és pos­si­ble la so­lu­ció de­mo­crà­ti­ca és un re­fe­rèn­dum. Com hem arri­bat fins aquí? Per­què a les ins­ti­tu­cions de l’Es­tat es­pan­yol se­guei­xen ocu­pant llocs de molt po­der per­so­nes i grups d’ideo­lo­gia fran­quis­ta, co­me­nçant pel Par­tit Po­pu­lar, que no creuen en la de­mo­crà­cia, pe­rò la uti­lit­zen i la ma­ni­pu­len, igual que la le­ga­li­tat, quan els in­ter­es­sa. Ells, que han boi­co­te­jat to­ta so­lu­ció de­mo­crà­ti­ca, són els res­pon­sa­bles del con­flic­te ac­tual, no els qui fan una de­fen­sa fer­ma dels nos­tres drets amb un gran risc per­so­nal. Pe­rò la res­pos­ta re­pres­si­va, ara ja des­ca­ra­da, pot ser atu­ra­da si hi ha una opo­si­ció cla­ra de tots els de­mò­cra­tes.

En aquest mo­ment es­tà en joc la de­mo­crà­cia. I hem de po­der vo­tar, tan im­por­tant és el sí com el no. Que la pru­dèn­cia, o el sec­ta­ris­me, no ens fa­ci man­te­nir una equi­dis­tàn­cia que no­més be­ne­fi­cia els agres­sors.

JAU­ME GARCIA RUIZ

Man­re­sa

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.