El lec­tor ex­po­ne

‘Es­tiu 1993’

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Als amants del ci­ne­ma, i so­bre­tot del fet en ca­ta­là, de tant en tant, la vi­da ens do­na una mi­ca d’ale­gria. Aques­ta ha es­tat la de Car­la Si­món amb la se­va pel·lí­cu­la Es­tiu 1993, es­co­lli­da per l’Aca­dè­mia per tal de re­pre­sen­tar-nos als pro­pers Os­cars de Holly­wood com a mi­llor pel·lí­cu­la de par­la no an­gle­sa. No obs­tant ai­xò, a la Car­la en­ca­ra li que­den dos fil­tres prou di­fi­cul­to­sos per ob­te­nir la tan preua­da es­ta­tue­ta, ico­na del se­tè art.

Pe­rò aquí ella i els seus te­nen un va­lor afe­git, ja que per arri­bar fins a la se­va pro­cla­ma­ció, l’equip de la Car­la ha ha­gut de com­pe­tir, col­ze a col­ze, dia a dia, amb mar­ques ava­la­des per les dis­tri­buï­do­res mul­ti­na­cio­nals.

Seria molt ago­sa­rat per part me­va ava­luar el seu ro­dat­ge-fil­ma­ció, pe­rò sí que us puc dir que tant el po­ble de les Pla­nes d’Hos­to­les com el de Sant Fe­liu de Pa­lle­rols s’hi van bol­car en cos i àni­ma, fet que es fa pa­lès en di­fe­rents se­qüèn­cies de la pel·lí­cu­la.

Com a es­pec­ta­dor, puc dir-vos que l’ho­ra i mit­ja de du­ra­da em va pas­sar vo­lant, és a dir, la pel·lí­cu­la se’m va fer cur­ta. Els de mit­ja­na edat, de ben se­gur que en­yo­ra­reu quan a les Pla­nes i a Sant Fe­liu, fins a la dè­ca­da dels se­tan­ta, anar al ci­ne­ma els dis­sab­tes i fes­tius per gau­dir de dues pel·lí­cu­les i el no­do era un ve­ri­ta­ble es­de­ve­ni­ment, m’atre­vi­ria a dir la li­túr­gia del dies de fes­ta. Als nos­tres jo­ves ai­xò els pot sem­blar un fet sen­se im­por­tàn­cia o fo­ra de con­text en els mo­ments ac­tuals que ens han to­cat viu­re.

Aca­ba­ré de­ma­nant als àngels cus­to­dis de Car­la Si­món que l’acom­pan­yin en el re­co­rre­gut cap a la ce­ri­mò­nia de Los An­ge­les. Molt bo­na sort, Car­la!

PE­RE ESPINET I COLL

An­glès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.