El mo­tor de l’edu­ca­ció

La Vanguardia - - OPINIÓN -

Co­me­nça un nou curs es­co­lar. Sem­pre he cre­gut que l’edu­ca­ció és un ins­tru­ment in­dis­pen­sa­ble per al pro­grés de la hu­ma­ni­tat. Ha de ser un me­ca­nis­me de com­pen­sa­ció de de­sigual­tats i no per aug­men­tar-les. Pot­ser una de les so­lu­cions a es­ca­la in­ter­na­cio­nal seria l’in­ter­can­vi del deu­te ex­tern dels paï­sos po­bres per edu­ca­ció, a fi de con­tri­buir a la dis­mi­nu­ció de la po­bre­sa.

L’edu­ca­ció té un va­lor per si ma­teix per­què con­tri­bueix a for­jar mi­llors és­sers hu­mans. Ha de fo­men­tar el mi­llor de la per­so­na, pe­rò no no­més en be­ne­fi­ci pro­pi, si­nó tam­bé pen­sant en la con­tri­bu­ció que pot apor­tar a la so­cie­tat.

És aquí, doncs, quan la com­pe­ti­ti­vi­tat perd pes, ja que fo­men­ta la de­sigual­tat. Pot­ser no es trac­ta tant de com­pe­tir, si­nó de coope­rar i que ca­das­cú po­si les se­ves ca­pa­ci­tats al ser­vei dels al­tres.

Ai­xí doncs, és es­sen­cial no re­ta­llar les hu­ma­ni­tats, ans al con­tra­ri, hau­rien de ser trans­ver­sals a to­tes les ca­rre­res. Fa poc vaig lle­gir que la fun­ció de l’edu­ca­ció és con­fe­rir a tots els és­sers hu­mans la lli­ber­tat de pen­sa­ment, de ju­di­ci, de sen­ti­ments i au­to­con­fia­nça que ne­ces­si­ten per­què els seus ta­lents as­so­lei­xin la ple­ni­tud i si­guin ar­tí­fexs, en la me­su­ra del pos­si­ble, del seu des­tí.

MON­TSE­RRAT AVENDAÑO

Ma­ta­ró

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.