CATEDRAL: XES­TIÓN DE ARTISPLENDORE

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Dumio -

Des­de o pa­sa­do día cin­co de maio, a xes­tión tu­rís­ti­ca-cultural da Catedral Ba­sí­li­ca da Asun­ción de Mon­do­ñe­do es­ta­se a fa­cer a tra­vés da em­pre­sa ArtiSplendore. Co­mo no­vi­da­de, a vi­si­ta tu­rís­ti­ca dis­pón dun ser­vi­zo de au­dio­guías que es­tán dis­po­ni­bles en cas­te­lán, ga­le­go, por­tu­gués, in­glés, fran­cés e ale­mán. Con es­tas au­dio­guías, os vi­si­tan­tes po­de­rán dis­fru­tar do pa­tri­mo­nio da Catedral dun xei­to di­dác­ti­co xa que os guións com­bi­nan a in­ves­ti­ga­ción his­tó­ri­ca e a sen­si­bi­li­da­de e re­co­llen o re­sul­ta­do de to­da a ar­te, a fe e a cultura do tem­plo ca­te­dra­li­cio min­do­nien­se ó lon­go da súa lon­ga his­to­ria. Ou­tro dos ser­vi­zos tec­no­ló­xi­cos que im­plan­ta­rán se­rá o Ar­tic­ke­ting, un­ha pla­ta­for­ma de ven­ta de en­tra­das. O ac­ce­so á Catedral se­rá gra­tuí­to pa­ra os re­si­den­tes na dio­ce­se de Mon­do­ñe­do-Ferrol ma­trí­cu­la pa­ra o cur­so 2017/2018 nos ca­tro ni­veis de ESO e no Ba­cha­re­la­to. Os alum­nos ma­tri­cu­la­dos re­si­di­rán, co­mo in­ter­nos, no Se­mi­na­rio de Lu­go on­de asis­ti­rán ás cla­ses, se­gun­do se re­co­lle no con­ve­nio asi­na­do en­tre as dio­ce­ses de Mon­do­ñe­do-Ferrol e Lu­go. Se­gun­do o Plan de For­ma­ción dos Se­mi­na­rios Me­no­res da Conferencia Epis­co­pal Es­pa­ño­la, o alumno des­tes cen­tros ou se di­ri­xe aber­ta­men­te ó sa­cer­do­cio, ou o ad­mi­te co­mo al­go po­si­ble pa­ra el, ou aín­da se ma­ni­fes­ta du­bi­do­so res­pec­to á vo­ca­ción, pe­ro está do­ta­do de boas con­di­cións e non fai per­der a esperanza de que poi­da che­gar ó sa­cer­do­cio. ás per­soas máis ne­ce­si­ta­das. A pro­pos­ta de Cá­ri­tas pa­ra es­te Día da Ca­ri­da­de é “Cha­ma­dos a ser co­mu­ni­da­de”. Trá­ta­se de apren­der a vi­vir en co­mún na mes­ma casa, na Te­rra co­mún que nos aco­lle a to­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.