No­vas das Dio­ce­ses Axenda Su­xe­ren­cias na re­de: Carlos Alon­so Char­lón

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Portada -

Que­ri­dos pais e nais:

1. Es­ta­mos se­gu­ros de que un­ha das vo­sas maio­res preo­cu­pa­cións é a edu­ca­ción dos vo­sos fi­llos e

fi­llas. Ne­la po­ñe­des to­do o vo­so em­pe­ño e es­for­zo nuns mo­men­tos cheos re­tos e di­fi­cul­ta­des.

2. Nes­ta si­tua­ción os cen­tros edu­ca­ti­vos xo­gan un pa­pel im­por­tan­te pa­ra lo­grar un­ha edu­ca­ción de calidade.

3. Pa­ra axu­dar­vos a lo­grar esa edu­ca­ción, pe­dí­mos­vos que non vos es­que­za­des de so­li­ci­tar pa­ra

eles o En­sino Re­li­xio­so. Si se pre­ten­de un­ha for­ma­ción in­te­gral da per­soa, a edu­ca­ción non po­de pres­cin­dir da di­men­sión re­li­xio­sa que é cons­ti­tu­ti­va de to­do ser hu­mano. 4. A pre­sen­za do En­sino re­li­xio­so nos cen­tros edu­ca­ti­vos é un dereito e un de­ber que te­des vós, os pais, re­co­ñe­ci­do na Cons­ti­tu­ción, e que to­das as au­to­ri­da­des edu­ca­ti­vas de­ben ga­ran­tir­vos pa­ra que poi­da­des op­tar por ela con plena li­ber­da­de evi­tan­do to­da dis­cri­mi­na­ción e en igual­da­de de tra­to que o res­to das de­mais ma­te­rias. O En­sino Re­li­xio­so axu­da­rá aos vo­sos fi­llos e fi­llas a co­ñe­cer me­llor e pro­fun­dar na men­sa­xe de Xe­sús; a re­fle­xio­nar so­bre os cri­te­rios, va­lo­res e ac­ti­tu­des

que per­mi­ten dar pleno sen­ti­do da vi­da, do mun­do e da his­to­ria; a cre­cer en in­te­li­xen­cia da Pa­la­bra de Deus pa­ra ato­par ne­la a luz que lles ilu­mi­ne á ho­ra de formar a súa per­so­na­li­da­de e in­se­rir­se no me­dio da so­cie­da­de; a com­pren­der

a pro­pia tra­di­ción re­li­xio­sa, na que na­ce­ron e a co­ñe­cer o sen­ti­do re­li­xio­so da no­sa cultura chea de cos­tu­mes, fes­tas, ri­tos e mo­dos de vi­da im­preg­na­dos po­lo cris­tia­nis­mo; a ca­pa­ci­tar­lles pa­ra un

diá­lo­go en­tre fe e cultura nun mun­do ca­da vez máis plu­ri­cul­tu­ral e plu­ri­rre­li­xio­so.

5. Sen dú­bi­da que­re­des que pro­gre­sen no co­ñe­ce­men­to de ma­te­má­ti­cas, so­ciais ou li­te­ra­tu­ra. Pe­ro non per­mi­ta­des que os vo­sos fi­llos cre­zan sen un­ha cultura e for­ma­ción re­li­xio­sa. Es­ta­de se­gu­ros de que ne­la ato­pa­rán co­ñe­ce­men­tos e va­lo­res que

lles axu­da­rán a ser boas per­soas. A re­li­xión non fai dano a nin­guén, ao con­tra­rio, axú­da­nos a ver a vi­da e ac­tuar ne­la con sen­ti­do de ver­da­de, xus­ti­za e so­li­da­rie­da­de.

6. A Igre­xa pon­se ao vo­so ser­vi­zo pa­ra al­can­zar esa for­ma­ción re­li­xio­sa que, sen dú­bi­da, se­rá un gran ben pa­ra os vo­sos fi­llos e fi­llas. Non vos dei­xe­des le­var por esas opi­nións da mal cha­ma­da mo­der- ni­da­de que pro­cla­man que a Re­li­xión non ten va­lor nin sen­ti­do

7. Por tan­to, es­ta é a no­sa pe­ti­ción: se­de cons­cien­tes da vo­sa res­pon­sa­bi­li­da­de de pais cren­tes e pen­sa­de no ben dos vo­sos fi­llos. Pe­di­de En­sino Re­li­xio­so Ca­tó­li­ca en to­dos os cen­tros edu­ca­ti­vos.

8. Es­ta so­li­ci­tu­de ha de ser con­se­cuen­cia ló­xi­ca da vo­sa con­di­ción de pais cren­tes e dos com­pro­mi­sos ad­qui­ri­dos no día do seu bau­tis­mo. Non so­li­ci­ta­la se­ría, sen dú­bi­da, un con­tra­sen­so con eses com­pro­mi­sos.

9. Que­re­mos agra­de­cer to­do o es­for­zo que fan os pro­fe­so­res de Re­li­xión e pe­dí­mos­lles que coa súa pa­la­bra e o seu tes­te­mu­ño trans­mi­tan aos seus alum­nos a men­sa­xe de Xe­sús e os en­ca­mi­ñen po­los viei­ros dos va­lo­res do Evan­xeo. 10. Que o Señor vos axu­de a to­dos os que co­la­bo­ra­des nun­ha me­llor edu­ca­ción hu­ma­na e re­li­xio­sa da in­fan­cia e mo­ci­da­de. Saú­dan­vos con to­do afec­to e ben­dín no Señor. + Julián, Ar­ce­bis­po de San­tia­go.

+ Luís, Bis­po de Tui-Vi­go.

+ Alfonso, Bis­po de Lu­go.

+ José Leo­nar­do, Bis­po de Ou­ren­se.

+Luís Ángel cmf, Bis­po de Mon­do­ñe­do-Ferrol. + Je­sús, Bis­po Au­xi­liar de San­tia­go.

Ho­me­na­xe a Carlos Ca­sa­res

O Se­mi­na­rio Me­nor de Ou­ren­se ho­me­na­xeou ó es­cri­tor Carlos Ca­sa­res, quen foi alumno do cen­tro e a quen se lle adi­ca es­te ano o día das Le­tras Ga­le­gas, coa inau­gu­ra­ción dun­ha pla­ca con­me­mo­ra­ti­va e dun­ha ex­po­si­ción, así co­mo cun­ha mesa re­don­da co te­ma Re­li­xión e Li­te­ra­tu­ra en Carlos Ca­sa­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.