«A di­ver­si­da­de nos co­le­xios non é un­ha car­ga, é moi en­ri­que­ce­do­ra»

Es­te cur­so cum­pre 15 anos na di­rec­ción do San Xoán de Filgueira, un cen­tro que den­de o ano 2009 re­ci­be des­ta­ca­dos pre­mios na­cio­nais po­la súa apos­ta edu­ca­ti­va e in­te­gra­do­ra

La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial1 - - Entrevista -

Ma­rián Ló­pez cum­pre es­te ano 15 anos na di­rec­ción dun co­le­xio es­pe­cial, o San Xoán de Filgueira. Un cen­tro que te­ría to­das as pa­pe­le­tas pa­ra ser o máis com­pli­ca­do da ci­da­de, pe­ro que é un re­fe­ren­do a ni­vel na­cio­nal den­de o ano 2009 can­do le­vou o pri­mei­ro ga­lar­dón do Mi­nis­te­rio de Edu­ca­ción. Ma­rián fai equi­po e re­ci­be ca­da día aos seus alum­nos na por­ta.

—Es­te ano vol­ven a caer as ma­trí­cu­las...

—É un pro­ble­ma que non ten que ver ca ofer­ta edu­ca­ti­va, se­nón co des­cen­so da na­ta­li­da­de. In­da que no no­so cen­tro é un ano no que te­mos máis ra­pa­ces, hai un in­cre­men­to de ma­trí­cu­las e pen­so que por­que o es­ta­mos fa­cen­do ben no so no no­so cen­tro, se­nón en to­dos os de­mais. E ta­mén es­ta­mos ache­gán­do­nos ca­da vez máis á xen­te pa­ra que ve­xa a no­so la­bor.

—As ac­ti­vi­da­des do do­min­go son un de­sas ac­ti­vi­da­des que fan par­ti­ci­par ás fa­mi­lias...

—O que es­ta­mos fa­cen­do os cen­tros pú­bli­cos é rein­ven­tar­nos ou mo­rrer. É cer­to que moi- tas ve­ces in­da non che­ga o no­so la­bor por so­bre­vi­vir en con­tra das po­lí­ti­cas que se es­tán a fa­cer. É im­por­tan­te re­sal­tar que ese é tra­ba­llo dos cen­tros edu­ca­ti­vos, pe­ro a día de ho­xe pen­so que es­ta­mos che­gan­do máis a co­mu­ni­da­de. Moi­tos pais e nais se in­tere­san no pro­xec­to edu­ca­ti­vo dos cen­tros, so­bre que se van a ato­par e que lle po­de­mos pro­por­cio­nar os seus fi­llos.

—¿Cal é a prin­ci­pal ne­ce­si­da­de que hai nos co­le­xios?

—Non sa­be­ría con­cre­tar, por­que te­mos as de sem­pre:, fa­lla de pro­fe­so­ra­do, de me­dios... Pe­ro esas cou­sas son as de sem­pre. Tal vez ha­be­ría que se­guir no ca­mi­ño pa­ra que a xen­te nos co­ñe­za de ver­da­de, por­que os co­le­xios pú­bli­cos te­mos de to­do: al­mor­zos moi ce­do pa­ra que as fa­mi­lias con­ci­lien, trans­por- te gra­tuí­to, coida­do­res, gran­dí­si­mos pro­fe­sio­nais e do­cen­tes, en­tre ou­tras cou­sas co­mo ac­ti­vi­da­des ex­tra­es­co­la­res gra­tis gra­cias a un es­for­zo que es­tán a fa­cer den­de o Con­ce­llo. A reali­da­de é que ofre­ce­mos un­ha ofer­ta moi am­pla. E se­ría im­por­tan­te que se desen a co­ñe­cer os tra­ba­llos de in­no­va­ción que se es­tán a rea­li­zar. Po­do po­ñer co­mo exem­plo o meu cen­tro: no San Xoán de Filgueira le­va­mos den­de o ano 2009, can­do re­ci­bi­mos o Pre­mio Na­cio­nal de Edu­ca­ción, ten­do ga­lar­dóns, pe­ro ti­ve­mos que pa­sar moi­tos anos ata que is­to se em­pe­za­se a co­ñe­cer e is­to é por­que se non fan en­tre­vis­tas e ven a pren­sa o co­le. O ca­so é que moi­tos ou­tros cen­tros fan moi­tas cou­sas que non se co­ñe­cen por­que non se fan pú­bli­cas ou non se pre­sen­tan a con­cur­sos e se non é por un es­for­zo dos pro­pios pro­fe­so­res é moi com­pli­ca­do.

—¿Co­mo ve a evo­lu­ción na in­te­gra­ción?

—Avan­zou­se moi­to e a di­ver­si­da­de nos co­le­xios non é un­ha car­ga, é moi en­ri­que­ce­do­ra. Eu sem­pre po­ño co­mo exem­plo o que me di­xo a pro­fe do co­le so­bre un alumno que ti­ña moi­tas ne­ce­si­da­des es­pe­ciais: ‘Non sei se o es­tou fa­cen­do ben con el, pe­ro den­de lo­go el es­tá en­si­nán­do­nos moi­tas cou­sas a to­dos’.

—¿Da­lle re­pa­ros que o trans­por­te es­co­lar se com­par­ta cos ve­ci­ños?

—Nin­gún, é un­ha boí­si­ma idea por­que os bu­ses es­co­la­res as ve­ces es­tán in­fra­uti­li­za­dos. Hai que afo­rrar en re­cur­sos.

FO­TO JOSÉ PAR­DO

Ma­rián Ló­pez des­ta­ca a ca­li­da­de dos pro­xec­tos edu­ca­ti­vos de Fe­rrol

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.