Bar­to­meu, en la ce­na anual de la Agru­pa­ció

Mundo Deportivo (At. Madrid) - - BARÇA -

La Agru­pa­ció Ba­rça Ju­ga­do­res (ABJ), ce­le­bra­rá hoy la Ce­na Anual de la en­ti­dad, que re­uni­rá cer­ca de 500 per­so­nas, en­tre ex­ju­ga­do­res del FC Bar­ce­lo­na, miem­bros de la aso­cia­ción y re­pre­sen­tan­tes de la so­cie­dad blau­gra­na. La ce­na es­ta­rá pre­si­di­da por el pre­si­den­te del FC Bar­ce­lo­na, Jo­sep Ma­ria Bar­to­meu, la con­se­lle­ra de la Pre­si­dèn­cia de la Ge­ne­ra­li­tat, Neus Mun­té y el pre­si­den­te de la ABJ, Ra­mon Al­fon­se­da. En­tre los ex­ju­ga­do­res del pri­mer equi­po que han con­fir­ma­do su asis­ten­cia fi­gu­ran Ro­bert Fer­nán­dez, se­cre­ta­rio téc­ni­co azul­gra­na, así co­mo Pa­co Clos, Qui­que Cos­tas, Ro­nald de Boer, Jo­sep Franch, Jo­sep Ma­ria Fus­té, Pau Gar­cia Cas­tany, Jon An­do­ni Goi­koet­xea, Jo­sep Ma­ria La­re­do, Vicens Mar­tí­nez, Jo­sep Pa­lau, Bar­to­meu Pa­re­des, Jo­sep Pé­rez Se­rer, Car­les Re­xach, Juan Car­los Rodríguez, Ten­te Sán­chez, Joan To­rrent, Joan Vi­là y Ra­fael Zu­vi­ría

FO­TO: M. MON­TI­LLA

Al­fon­se­da y Bar­to­meu, jun­tos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.