El Col·le­gi Pa­rro­quial D. Jo­sé Lluch rep a pro­fes­sors por­tu­gue­sos per a par­ti­ci­par en un curs de for­ma­ció

Nou Horta (Nord) - - Alboraia -

El Col·le­gi Pa­rro­quial D. Jo­sé Lluch d'Al­bo­raia ha re­but re­cent­ment la vi­si­ta de pro­fes­sors de Por­tu­gal amb la fi­na­li­tat de par­ti­ci­par en un curs de for­ma­ció so­bre li­de­rat­ge edu­ca­tiu.

La ini­cia­ti­va, que s'em­mar­ca dins del pro­gra­ma eu­ro­peu Eras­mus Plus, ha per­més als do­cents de la lo­ca­li­tat de Seia, prop de la Se­rra de l'Es­tel de Por­tu­gal, am­pliar els seus co­nei­xe­ments grà­cies a Juan Fer­nan­do Bou, coach de l'ac­ti­vi­tat, a la qual tam­bé han as­sis­tit tre­ba­lla­dors del cen­tre edu­ca­tiu. L'ex­pe­rièn­cia, que es va fer en les ins­tal·la­cions de l'ins­ti­tut, es va pro­lon­gar du­rant una set­ma­na. No és la pri­me­ra ve­ga­da que es realit­za aques­ta ini­cia­ti­va, ja que l'any pas­sat ja es va dur a ter­me. De fet, l'ins­ti­tut es­tà cen­trant part dels seus es­fo­rços a par­ti­ci­par en pro­gra­mes d'aquest ti­pus, no so­la­ment per al pro­fes­so­rat, si­nó tam­bé per a l'alum­nat.

Du­rant la seua vi­si­ta al mu­ni­ci­pi, els pro­fes­sors de Por­tu­gal van ser re­buts per l'al­cal­de Mi­guel Cha­va­rría en l'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia. Allí, els va do­nar la ben­vin­gu­da i els va ani­mar a co­néi­xer la lo­ca­li­tat i els seus pro­duc­tes més in­ter­na­cio­nals, l'or­xa­ta i els far­tons, ai­xí com els punts claus del po­ble, com són l'horta o les er­mi­tes, en­tre al­tres.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.