Bon­re­pòs i Mi­ram­bell re­dueix el deu­te un 25%

Nou Horta - - Almàssera -

A juny, l'equip de go­vern va realit­zar un exer­ci­ci de trans­pa­rèn­cia i ren­di­ció de com­ptes en l'equa­dor de la le­gis­la­tu­ra, on van ex­po­sar el tre­ball realit­zat des de l'al­cal­dia i ca­da re­gi­do­ria.

A fi­nals del 2017 han in­ver­tit més de 1.500.000€, s’ha re­duït el deu­te un 25% i tot ai­xò, bai­xant els im­pos­tos. A més, han si­gut el pri­mer ajun­ta­ment en ad­he­rir-se a Som Ener­gia, es va crear el Con­sell Mu­ni­ci­pal de Cul­tu­ra fent una agen­da tri­mes­tral, s’ha do­nat una di­men­sió més gran als ser­veis so­cials aug­men­tant a jor­na­da com­ple­ta l’ho­ra­ri de la tre­ba­lla­do­ra so­cial. A més, es­tà a punt de fer­se efec­tiu el tras­llat d’es­pe­cia­li­tats de Pa­re Por­ta al ca­rrer Al­bo­ra­ya. Han re­duït l’atur sent el mu­ni­ci­pi que més ha re­duït la de­socu­pa­ció de tota la co­mar­ca de L’Horta, amb una re­duc­ció del vint per cent i fé­rem el tras­llat de les fes­tes a una no­va ubi­ca­ció per a eli­mi­nar mo­lès­ties.

S'ha ad­qui­rit el ma­gat­zem per a crear un nou es­pai cul­tu­ral sal­vant part del pa­tri­mo­ni ur­ba­nís­tic, re- no­vat el camp de fut­bol amb la ins­tal·la­ció de pro­jec­tors led i ges­pa ar­ti­fi­cial d'úl­ti­ma ge­ne­ra­ció i han do­nat lli­bres gra­tis (com­ple­men- tant la Xar­xa Lli­bres) en pri­mà­ria i in­fan­til.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.