L'ajun­ta­ment re­cu­pe­ra el ser­vei de ges­tió tri­bu­tà­ria per mit­jans pro­pis

Nou Horta - - Foios -

Amb els vots fa­vo­ra­bles de PSOE, Com­pro­mís i CET; i els vots en con­tra de PP i C's, es va apro­var el da­rrer di­lluns 24 a la ses­sió ex­tra­or­di­nà­ria del ple de ju­liol la re­cu­pe­ra­ció per part de l'Ajun­ta­ment de Go­de­lla de la pres­ta­ció del ser­vei de ges­tió tri­bu­tà­ria per mit­jans pro­pis. Aques­ta de­ci­sió ve mo­ti­va­da per dos raons, tal i com va ex­pli­car a la seua in­ter­ven­ció el re­gi­dor d'Hi­sen­da, Vo­ro So­ler. D'una ban­da, re­cu­pe­rar els ser­veis mu­ni­ci­pals que s'es­tan pres­tant des d'em­pre­ses ex­ter­nes i, de l'al­tra, mi­llo­rar la ges­tió eco­nò­mi­ca que s'es­tà duent a ter­me, pro­duc­te de la re­duc­ció dels cos­tos eco­nò­mics del ser­vei. So­ler va co­men­tar que "el que apro­vem en aquest ple és ini­ciar un pro­ce­di­ment, que se­rà com­plex i que ens por­ta­rà fins a fi­nals d'any o prin­ci­pis de 2018". Amb aquest ob­jec­tiu, no s'ha pro­ce­dit a una no­va li­ci­ta­ció dels ser­veis de col·la­bo­ra­ció de la ges­tió tri­bu­tà­ria, si­nó que s'han dut a ter­me les se­güents ac­tua­cions: crea­ció de no­ves pla­ces en la plan­ti­lla de per­so­nal de l'exer­ci­ci 2017, apro­va­ció dels plecs per a la li­ci­ta­ció d'un con­trac­te de ser­veis tec­no­lò­gics per a la im­plan­ta­ció i ex­plo­ta­ció d'un sis­te­ma d'in­for­ma­ció tri­bu­ta­ri i re­cap­ta­to­ri, i sol·li­ci­tud a la Di­rec­ció ge­ne­ral d'Ad­mi­nis­tra­ció Lo­cal un in­for­me so­bre la pos­si­bi­li­tat de su­bro­gar al per­so­nal que ve pres­tant els ser­veis com a per­so­nal pro­pi de l'em­pre­sa con­trac­tis­ta dels ser­veis de col·la­bo­ra­ció. Aques­ta su­bro­ga­ció es realit­za­rà de for­ma pro­vi­sio­nal fins a la pro­vi­sió de­fi­ni­ti­va de les pla­ces que s'han creat a la plan­ti­lla de l'Ajun­ta­ment.Les as­so­cia­cions del mu­ni­ci­pi re­no­ven els seus con­ve­nis amb l'Ajun­ta­ment.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.