Les as­so­cia­cions del mu­ni­ci­pi re­no­ven els seus con­ve­nis amb l'Ajun­ta­ment

Nou Horta (Nord) - - Godella -

Més de 40 col·lec­tius cons­ti­tuïts le­gal­ment com a as­so­cia­cions al re­gis­tre mu­ni­ci­pal re­ben sub­ven­cions de l'Ajun­ta­ment de Go­de­lla per dur a ter­me les seues ac­ti­vi­tats. Agru­pa­cions mu­si­cals, AM­PAs de col·le­gis, com­pan­yies de dan­sa i tea­tre, as­so­cia­cions de do­nes, de co­mer­ciants o cul­tu­rals, etc., molts són els grups que te­nen el su­port del con­sis­to­ri any re­re any. A més, des del 9 de juny fins el 20 de ju­liol es va obrir ter­mi­ni per tal que les no­ves as­so­cia­cions sol·li­ci­ten re­bre tam­bé aques­tes aju­des, tot i te­nint en com­pte as­pec­tes com la pro­mo­ció de la par­ti­ci­pa­ció en fò­rums oberts, en ac­ti­vi­tats com el dia sen­se cot­xe, la set­ma­na de la mo­bi­li­tat, el dia de la pau, del me­di am­bient, de la do­na i de la Cons­ti­tu­ció, en­tre uns al­tres, ai­xí com to­tes aque­lles ac­cions que em­pren­guen els col·lec­tius per pro­mo­cio­nar els pres­su­pos­tos par­ti­ci­pa­tius i la seua im­pli­ca­ció en fi­res, cam- pan­yes de col·la­bo­ra­ció, etc. Com ja han ma­ni­fes­tat en nom­bro­ses oca­sions els res­pon­sa­bles de ca­da àrea, l'Ajun­ta­ment de Go­de­lla col·la­bo­ra de bon gust amb tots aquells col·lec­tius que aju­den a mi­llo­rar la vi­da del po­ble, ja que sen­se la seua ac­ti- vi­tat i la seua im­pli­ca­ció, el con­sis­to­ri no po­dria ofe­rir per sí ma­teix molts dels ser­veis que ofe­reix. Es pot con­sul­tar el llis­tat com­plet d'as­so­cia­cions que te­nen con­ve­ni amb l'Ajun­ta­ment al do­cu­ment ad­junt.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.