Èxit de par­ti­ci­pa­ció i d’or­ga­nit­za­ció de l’Es­co­la d’Es­tiu a Me­lia­na

Nou Horta (Nord) - - Godella -

L’edi­ció d’en­guany de l’Es­co­la d’Es­tiu i l’Es­tiu Ur­bà ha re­sul­tat un èxit d’ins­crip­ció i d’or­ga­nit­za­ció. Un to­tal de 563 xi­quets, xi­que­tes i jo­ves acu­di­xen ca­da dia a par­ti­ci­par d’un pro­gra­ma­ció àm­plia i va­ria­da al vol­tant de la te­mà­ti­ca dels viat­ges: la pre­pa­ra­ció, les emo­cions, les aven­tu­res i les his­tò­ries o la di­ver­si­tat de cul­tu­res.

L’ac­ti­vi­tat ha tin­gut lloc a les ins­tal·la­cions del CEIP El Crist i del po­li­es­por­tiu mu­ni­ci­pal des del 3 de ju­liol fins al di­ven­dres 21. La re­gi­do­ra d’Igual­tat, Edu­ca­ció i Jo­ven­tut, Su­sa­na Ma­rín, des­ta­ca el fet que “es trac­ta de l’ac­ti­vi­tat anual amb més po­ten­cial i pos­si­bi­li­tats de tre­ball pel que fa als tre­balls d’in­clu­sió so­cial, d’edu­ca­ció en el temps lliu­re i d’al­tres as­pec­tes, ja que s’hi aple­guen in­fants i jo­ves de to­tes les edats i de tots els cen­tres edu­ca­tius del po­ble al vol­tant d’una úni­ca ac­ti­vi­tat”. Ai­xí, s’hi ajun­ten me­nuts i me­nu­des des de 1r d’In­fan­til, de 3 anys, fins a jo­ves de 18 anys. És en es­te as­pec­te que la res­pon­sa­ble des­ta­ca el fet que “en es­tos tres úl­tims anys hem anat com­pro­vant com ha anat aug­men­tant la par­ti­ci­pa­ció de la gent jo­ve, un rep­te molt im­por­tant que s’ha po­ten­ciat en el pro­jec­te. Amb ells i elles, cal des­ta­car-ho, en­guany s’es­tan tre­ba­llant te­mes d’igual­tat i co­rres­pon­sa­bi­li­tat ”. Ai­xí, hi ha 50 par­ti­ci­pants de l’Es­tiu Ur­bà (de 1r i 2n d’ESO) i 60 jo­ves des de 3r d’ESO fins als 18 anys que es­tan in­te­gra­des dins del pro­jec­te edu­ca­tiu i for­ma­tiu com a vo­lun­ta­ris i vo­lun­tà­ries, amb al­gu­nes ac­ti­vi­tats es­pe­cí­fi­ques. Per po­der mou­re, di­na­mit­zar i or­ga­nit­zar es­te im­por­tant col·lec­tiu de gent amb una pro­gra­ma­ció tan va­ria­da, es com­pta amb la coor­di­na­ció de dos tèc­ni­ques de l’Ajun­ta­ment de Me­lia­na, el per­so­nal de l’Ins­ti­tut Mu­ni­ci­pal de Cul­tu­ra, 22 mo­ni­tors/res, 3 mo­ni­tors/res es­por­tius, 2 pro­fes­sors de dan­sa, 8 mo­ni­tors/res en pràc­ti­ques, 4 be­ca­ris/àries i, en­guany, ate­sa la te­mà­ti­ca dels viat­ges, una pro­fes­so­ra d’an­glés i una al­tra d’ita­lià. Pe­rò tam­bé una edu­ca­do­ra so­cial, un psi­cò­leg i 4 mo­ni­to­res d'AVAPACE per a aten­dre col·lec­tius amb ne­ces­si­tats es­pe­cials i amb di­ver­si­tat fun­cio­nal. L’Es­co­la d’Es­tiu tam­bé té la fun­ció de fa­ci­li­tar la con­ci­lia­ció la­bo­ral i fa­mi­liar. En es­te sen­tit, com­pta amb ser­vi­ci d’es­co­la ma­ti­ne­ra i de men­ja­dor. Per a es­te vo­lum de ser­vi­cis, per­so­nal i ac­ti­vi­tats, l’Ins­ti­tut Mu­ni­ci­pal de Cul­tu­ra i l’Ajun­ta­ment de Me­lia­na, es­pe­cial­ment les re­gi­do­ries de Ser­veis So­cia­les i Igual­tat, des­ti­nen prop de 50.000 €.

Com ex­pli­ca la ti­tu­lar de l’àrea, “cal des­ta­car tam­bé la im­pli­ca­ció d’en­ti­tats i as­so­cia­cions del po­ble dins d’un mo­del de ciu­tat edu­ca­do­ra trans­ver­sal i in­ter­ge­ne­ra­cio­nal”. Ai­xí, s’ha com­ptat amb la col·la­bo­ra­ció per a di­ver­ses ac­ti­vi­tats del club de bus­seig lo­cal Abi­sal, de les per­so­nes par­ti­ci­pants de l’Es­tiu Ma­jor – en es­te cas adreçat a la gent gran-, dels alum­nes i les alum­nes de l’Es­co­la Per­ma­nent d’Adults, o d'AHNAR, l'as­so­cia­ció d'al­cohò­lics reha­bi­li­tats, per mit­jà de la UPCA, la Uni­tat de Pre­ven­ció de Con­duc­tes Ad­dic­ti­ves. Fi­nal­ment, Ma­rín apun­ta que “ate­sa l’em­ber­ga­du­ra i l’èxit que ha as­so­lit l’es­co­la d’es­tiu, i amb la fi­na­li­tat de ga­ran­tir-ne la con­ti­nuï­tat amb els ni­vells de qua­li­tat i d’èxit que hui ja té, en fi­na­lit­zar es­ta edi­ció tre­ba­lla­rem per do­nar-li una es­truc­tu­ra més equi­li­bra­da”. Pe­rò ai­xò se­rà ja des­prés de les va­can­ces d’es­tiu.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.