La xu­fa, tam­bé bo­na per a la vis­ta

Nou Horta (Nord) - - Alboraia - REDACCIÓN

Es van pre­sen­tar en Al­bo­raia els re­sul­tats de l'es­tu­di “Su­ple­men­ta­ción nu­tri­cio­nal con chu­fa de Va­lèn­cia pa­ra la me­jo­ra de la fun­ción vi­sual” dut a ter­me per la Uni­tat d'In­ves­ti­ga­ció Of­tal­mo­lò­gi­ca “San­tia­go Gri­so­lía” i la Fun­da­ció per a la In­ves­ti­ga­ció Sa­ni­tà­ria i Bio­mè­di­ca de la Ge­ne­ra­li­tat Va­len­cia­na (FISABIO).

Els in­ves­ti­ga­dors res­pon­sa­bles del pro­jec­te, Mª Dolores Pi­na­zo i Vicente Za­nón, han ex­po­sat la me­to­do­lo­gia de l'es­tu­di i les seues con­clu­sions, res­sal­tant que és el pri­mer es­tu­di a tot el món que de­mos­tra el be­ne­fi­ci d'in­ge­rir dià­ria­ment una xi­cote­ta quan­ti­tat de xu­fa, per a man­te­nir la den­si­tat òp­ti­ca del pig­ment ma­cu­lar (DOPM) i per a aju­dar a con­tro­lar la dis­li­pè­mia i l'es­trés oxi­da­tiu. L'ob­jec­tiu ge­ne­ral del qual era ava­luar l'efec­te del con­sum de xu­fa de Va­lèn­cia com a font de pro­teï­nes ve­ge­tals, fi­bra, vi­ta­mi­na I, ca­ro­te­noi­des i àcids gras­sos ome­ga-6, so­bre la den­si­tat òp­ti­ca del pig­ment ma­cu­lar (DOPM) i l'ac­ti­vi­tat an­ti­oxi­dant plas­mà­ti­ca (AAP) per a es­ta­blir les seues pro­pie­tats com a ali­ment al­ter­na­tiu per a la sa­lut vi­sual. L'es­tu­di es va fer so­bre una mos­tra de 30 par­ti­ci­pants que van pren­dre dià­ria­ment 30 g. de xu­fa no ela­bo­ra­da du­rant 3 me­sos.

3 me­sos des­prés de la in­ges­ta dià­ria de xu­fa de Va­lèn­cia es va ob­ser­var un aug­ment mit­jà del 50% en el vo­lum de pig­ment ma­cu­lar en els dos ulls. Per als in­ves­ti­ga­dors, açò de­mos­tra que el tu­ber­cle pos­seeix ca­ro­te­noi­des (lu­teï­na i zea­xan­ti­na) que po­den em­ma­gat­ze­mar-se en la re­gió ma­cu­lar, afa­vo­rint les fun­cions que exer­cei­xen aquei­xos pig­ments com a fil­tre de la llum ul­tra­vio­la­da per a pro­te­gir la mà­cu­la. D'al­tra ban­da, co­nei­xent la com­po­si­ció de la xu­fa, ri­ca en àcids gras­sos po­li­in­sa­tu­rats i, ja que ells afa­vo­rei­xen els di­pò­sits de lu­teï­na i zea­xan­ti­na a ni­vell ma­cu­lar, no és es­trany que ha­gen pro­vo­cat la mi­llo­ra dels re­sul­tats de la den­si­tat òp­ti­ca del pig­ment ma­cu­lar. Una al­tra de les fun­cions dels ca­ro­te­noi­des com­po­nents del pig­ment ma­cu­lar és pre­ci­sa­ment la seua ac­ció an­ti­oxi­dant. Els in­ves­ti­ga­dors han com­pro­vat que la su­ple­men­ta­ció amb xu­fa de Va­lèn­cia ha aug­men­tat sig­ni­fi­ca­ti­va­ment l'ac­ti­vi­tat an­ti­oxi­dant plas­mà­ti­ca el que, a més, afa­vo­reix tam­bé la pro­tec­ció de la re­ti­na en­front de l'es­trés oxi­da­tiu exo­gen pro­vo­cat pels agents me­diam­bien­tals o l'es­trés oxi­da­tiu en­do­gen.

A més a més, el con­sum de xu­fa va dis­mi­nuir el co­les­te­rol to­tal (5%), es­pe­cial­ment la frac­ció LDL (co­les­te­rol do­lent) (9%) i els tri­gli­cè­rids (10%), men­tre que la frac­ció del co­les­te­rol HDL (bé) va aug­men­tar un 7%; tam­bé els ni­vells de glu­co­sa ten­dien a dis­mi­nuir lleu­ment.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.