L’Ajun­ta­ment d'Ala­quàs, el quart en trans­pa­rèn­cia de to­ta la Co­mu­ni­tat

Nou Horta - - Portada -

ofe­reix en qües­tió eco­nò­mi­ca i pres­su­pos­tà­ria, on l’ín­dex li as­sig­na una trans­pa­rèn­cia del 100%. Se­gons Dyn­tra, l’Ajun­ta­ment és to­tal­ment trans­pa­rent en do­nar a co­nèi­xer in­for­ma­ció eco­nò­mi­ca i fi­nan­ce­ra re­la­cio­na­da amb els com­ptes pú­blics, el deu­te i les des­pe­ses municipals.

Pel que fa a la in­for­ma­ció i aten­ció ciu­da­ta­na, Ala­quàs acon­se­gueix un 81%. Una da­da ex­cel·lent que ve a re­fo­rçar l’aten­ció i la in­for­ma­ció que rep la ciu­ta­da­nia per part de l’ad­mi­nis­tra­ció lo­cal ai­xí com l’alt com­pro­mís as­su­mit per l’Ajun­ta­ment en aquest sen­tit.

L’Ajun­ta­ment destaca tam­bé pel que res­pec­ta a or­ga­nit­za­ció i patrimoni del Con­sis­to­ri, on acon­se­gueix un 66,67 de pun­tua­ció per la seua trans­pa­rèn­cia. És res­sen­ya­ble tam­bé la seua po­si­ció en in­for­ma­ció pu­bli­ca­da so­bre cà­rrecs elec­tes i per­so­nal de l’Ajun­ta­ment i to­ta la in­for­ma­ció re­la­cio­na­da amb urbanisme i obres pú­bli­ques, acon­se­guint un 100% de pun­tua­ció en plans d’or­de­na­ció ur­ba­na, de­ci­sions so­bre re­qua­li­fi­ca­cions i ad­ju­di­ca­cions ur­ba­nís­ti­ques i li­ci­ta­cions d’obres pú­bli­ques.

És de des­ta­car tam­bé l’apar­tat de con­trac­ta­cions de ser­veis, amb un 100% en els seus pro­ce­di­ments se­gons aquest ín­dex. Tots aquests per­cen­tat­ges po­den con­sul­tar-se en l’en­llaç https://www.dyn­tra.org/poi/ayn­ta­mien­to-de-ala­cuas-ala­quas/. Dyn­tra és una en­ti­tat ob­jec­ti­va i no par­ti­dis­ta que em­pra ín­dex ba­sats en da­des pú­bli­ques ges­tio­na­des per una co­mu­ni­tat àm­plia i re­pre­sen­ta­ti­va, ex­per­ta i in­vo­lu­cra­da, en la im­plan­ta­ció de mo­dels par­ti­ci­pa­tius, de me­su­ra­ment i anà­li­si dels or­ga­nis­mes pú­blics, so­bre la ba­se de 151 in­di­ca­dors. De­sen­vo­lu­pa una pla­ta­for­ma col·la­bo­ra­ti­va que té com a ob­jec­tiu me­su­rar la in­for­ma­ció pú­bli­ca de Go­verns, Ad­mi­nis­tra­cions pú­bli­ques, par­tits po­lí­tics, cà­rrecs elec­tes i els di­fe­rents ac­tors so­cials d'una ma­ne­ra di­nà­mi­ca, efi­cient, trans­pa­rent i ober­ta. Ala­quàs és un exem­ple a se­guir en trans­pa­rèn­cia. Ai­xí es des­prèn de l’úl­tim in­for­me pu­bli­cat per Dyn­tra, la pri­me­ra pla­ta­for­ma col·la­bo­ra­ti­va a ni­vell mun­dial que tre­ba­lla en la me­di­ció i ges­tió del go­vern obert en les or­ga­nit­za­cions i per a la So­cie­tat Ci­vil. Grà­cies al tre­ball realit­zat en els úl­tims anys, el d’Ala­quàs ocu­pa la quar­ta po­si­ció d’ajun­ta­ments de més de 15.000 ha­bi­tants de to­ta la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na en el ràn­quing de trans­pa­rèn­cia. L’Al­cal­des­sa d’Ala­quàs, El­vi­ra Gar­cía Cam­pos, s’ha mos­trat molt sa­tis­fe­ta pel re­sul­tat i ha ar­gu­men­tat “que con­ti­nua­rem per mi­llo­rar més en­ca­ra aques­tes ex­cel·lents da­des i con­ti­nuar ofe­rint a la ciu­ta­da­nia un ser­vei pú­blic, de qua­li­tat i trans­pa­rent. Aques­tes da­des no són més que la mos­tra del tre­ball que ve­nim realit­zat dia a dia i en aques­ta lí­nia hem de con­ti­nuar”.

Amb un per­cen­tat­ge del 63% de mit­ja­na glo­bal, Ala­quàs destaca prin­ci­pal­ment per les da­des que

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.