I Con­curs Cas­so­la de Sant Blai a la co­mar­ca de l’Hor­ta

Nou Horta - - Portada -

L'As­so­cia­ció Gas­tro­nò­mi­ca de la Cas­so­la de Sant Blai, en col·laboració amb Men­jar a Va­lèn­cia i l'Ajun­ta­ment de To­rrent, han si­gut els en­ca­rre­gats de dur a ter­me aquest pro­jec­te, en el qual van par­ti­ci­par 28 restaurants de gran tra­jec­tò­ria pro­fes­sio­nal, i que va con­sis­tir a cui­nar un dels plats es­ta­ve­lla i de més tra­di­ció de la lo­ca­li­tat to­rren­ti­na: la cas­so­la de Sant Blai.

El guan­ya­dor va ser El Res­tau­rant Xef Ama­deo de Gan­dia que es va por­tar el pri­mer pre­mi del con­curs do­tat amb 1.500 eu­ros. El se­gon pre­mi va ser per al Ra­có del Fa­ro de Cu­lle­ra, i que va guan­yar 600 eu­ros. La Viste­ta es va alçar amb el ter­cer i amb una do­ta­ció de 300 eu­ros. Per a fi­na­lit­zar, la cam­bra i cin­què pre­mi van re­cau­re en Avin­gu­da 2.0 de Mas­sa­ma­grell i EnBo­ba Bar de Va­lèn­cia. Els fi­na­lis­tes van re­bre un per­ga­mí em­mar­cat; i els par­ti­ci­pants van re­bre un di­plo­ma acre­di­ta­tiu com a re­cord del seu pas pel con­curs. L'ac­te de lliu­ra­ment de pre­mis va com­ptar amb la pre­sèn­cia de l'al­cal­de Je­sús Ros, la dipu­tada de­le­ga­da de Tu­ris­me, Pi­lar Mon­cho, i di­fe­rents mem­bres de la cor­po­ra­ció mu­ni­ci­pal, ai­xí com re­pre­sen­tants de la Dipu­tació i re­gi­do­ries de Tu­ris­me de di­fe­rents lo­ca­li­tats. L'al­cal­de va des­ta­car la im­por­tàn­cia d'aquest ti­pus d'es­de­ve­ni­ments “que po­sen en va­lor les nos­tres tra­di­cions, els nos­tres cos­tums gas­tro­nò­mics, per­què ens sen­tim or­gu­llo­sos de la qua­li­tat de la cas­so­la de Sant Blai, un plat únic i que és un dels ele­ments d'iden­ti­tat del nos­tre mu­ni­ci­pi”. L'As­so­cia­ció Cas­so­la de Sant Blai va vo­ler ren­dir un ho­me­nat­ge a un con­vi­dat es­pe­cial, Pa­co Fran­co, or­ga­nit­za­dor del pri­mer con­curs d'arròs ros­se­jat, que es va realit­zar fa anys en l'Ho­tel Li­do. Per açò Pa­co va pu­jar a l'es­ce­na­ri i va arre­ple­gar un es­ment.

Els par­ti­ci­pants han si­gut: els to­rren­tins Res­tau­rant La Rue­da, Bar Res­tau­rant La Pla­za i Res­tau­rant Los Abe­tos; Res­tau­rant El xef Ama­deo, Cam­pió In­ter­na­cio­nal de Fi­deuá de Gan­dia; el Res­tau­rant Mi­guel i Jua­ni, Campions del Món de Pae­lla Va­len­cia­na; Res­tau­rant Ros­sin­yol, que com­pta amb vuit pre­mis in­ter­na­cio­nals de Pae­lla i Fi­deuá; Ca­sa Gra­ne­ro i Go­ya Gallery, tots dos guan­ya­dors del Con­curs Na­cio­nal de Pae­lla de Cu­lle­ra; Res­tau­rant Ave­ni­da 2.0, pri­mer pre­mi en dues oca­sions del con­curs de Caça i Bo­lets de Bo­cai­rent; el Res­tau­rant Na­za­ret de la plat­ja de Puçol; Res­tau­rant Gam­bri­nus i Res­tau­rant Ra­có de Me­dia­na, guan­ya­dors del Con­curs d'Olla de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na; Res­tau­rant Pi­can­te­ría, amb nom­bro­sos pre­mis de pae­lla i arròs cal­dós; Res­tau­rant Pa­la­ce Fe­sol, res­tau­rant his­tò­ric de 106 anys i que ha edi­tat “El gran lli­bre dels arros­sos va­len­cians”; Res­tau­rant Even­ser Res­tau­ra­ció, pre­cur­sor del con­curs d'arròs del se­ño­ret; i La Mar Sa­la, dues ve­ga­des pre­mie d'arròs de Se­ño­ret Ciu­tat de Bé­te­ra. Tam­bé van par­ti­ci­par al­tres restaurants guan­ya­dors de di­ver­ses edi­cions de con­cur­sos, tant a ni­vell de Co­mu­ni­tat Au­tò­no­ma com a Na­cio­nals com Al­fá­be­ga, DVi­cio, El Ma­nan­tial, Cha­pa­rral, Ti­gran Gas­tro­bar, Res­tau­rant Bon Ai­re, Res­tau­rant Llo­pis, El rin­cón del Fa­ro, Pi­lar Res­tau­rant, En-Bo­ba Bar, Juan 23 i Ga­rro­fe­ra.

El ju­rat va es­tar for­mat per vuit per­so­nes de re­co­ne­gut pres­ti­gi com són: Bernd Kno­ller, xef del Res­tau­rant Rif i es­tel Mi­che­lín; Ale­jan­dro del To­ro, xef del res­tau­rant del ma­teix nom i es­tel Mi­che­lín en­tre els anys 2003 i 2007; Adol­fo Cu­que­re­lla, xef del res­tau­rant la Gran­ja, el qual és l'únic res­tau­rant es­pan­yol que ofe­reix en car­ta 64 arros­sos di­fe­rents; Je­sús Me­le­ro, xef del Res­tau­rant Ri-Ra i coor­di­na­dor del con­curs In­ter­na­cio­nal de Pae­lles de Sue­ca; Joan Cli­ment, xef i for­ma­dor del CdT Va­lèn­cia; Emi­li Pie­ra, pe­rio­dis­ta i es­crip­tor que ha edi­tat di­ver­sos llibres so­bre gas­tro­no­mia tra­di­cio­nal; Juan­ma Ro­me­ro, pe­rio­dis­ta i di­vul­ga­dor gas­tro­nò­mic; i per a fi­na­lit­zar una ex­per­ta cui­ne­ra lo­cal re­pre­sen­tant d'aquest plat tan tí­pic de To­rrent, Ju­lia Do­mé­nech San­chis.

En­tre­ga de pre­mis

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.