Ebri Knight: “Les nos­tres lle­tres són la me­mò­ria que no hem de per­dre, les llui­tes que no dei­xem i el fu­tur per cons­truir”

Nou Horta - - Portada - LAU­RA GA­RRI­GUES

Nou Hor­ta ha tin­gut el plaer d’en­tre­vis­tar al grup ca­ta­là Ebri Knight, que el 2 de fe­brer va lla­nçar el seu nou disc ‘Gue­rri­lla’.

EN­TRE­VIS­TA

Al prin­ci­pi el vos­tre grup creat en 2004 es deia No­ta Ne­gra pe­rò vau de­ci­dir can­viar-ho pel nom ac­tual Ebri Knight, a què es va deu­re aquest can­vi?

El 2005 va ser l’any en què vam de­ci­dir pu­jar per pri­me­ra ve­ga­da a un es­ce­na­ri i ai­xò va com­por­tar can­vis en els com­po­nents que érem. El can­tant que te­níem lla­vors, en Sal­va, va de­ci­dir ple­gar i com el nom l’ha­via pro­po­sat ell va de­ci­dir en­dur-se’l per un al­tre pro­jec­te per­so­nal. I va ser lla­vors que vam fer una plu­ja d’idees per can­viar el nom.

Per què el nom Ebri Knight?

El nom va ser una pro­pos­ta tam­bé d’en Sal­va i és un joc de pa­ra­ules que es pot en­ten­dre de mol­tes ma­ne­res. Amb l’Ebri vo­líem fer re­fe­rèn­cia al món de la ta­ver­na, on des de sem­pre s’ha creat i trans­mès la cul­tu­ra po­pu­lar i la mú­si­ca de trans­mis­sió oral. A més, sem­pre hem tin­gut una cla­ra in­fluèn­cia de la mú­si­ca atlàn­ti­ca i an­glo­sa­xo­na i ho vam vo­ler dei­xar pa­lès amb el Knight en an­glès.

Com de­fi­niu el vos­tre es­til mu­si­cal?

Acos­tu­mem a re­su­mir-lo com a Fol­krock tot i que com la ma­jo­ria d’eti­que­tes que­da molt cur­ta. Per exem­ple, mol­tes de les nos­tres ca­nçons fan un pas més en­llà del rock a ni­vell de con­tun­dèn­cia. Tam­bé so­vint hi su­mem el con­cep­te “hoo­li­gan”, amb el que vo­lem trans­me­tre la nos­tra ac­ti­tud on ens dei­xem la pell dalt l’es­ce­na­ri igual que vo­lem que el pú­blic se la dei­xi a so­ta.

Com i per què es va for­mar el grup?

Com molts grups, va néi­xer en­tre amics per co­me­nçar a to­car les ca­nçons de grups que es­col­tà­vem com Le­ve­llers, Po­gues,.. I vam pen­sar que per què si ells ha­vien acon­se­guit fu­sio­nar el seu es­til folk amb el rock o el punk en an­glès no po­díem no­sal­tres dur-ho a la nos­tra te­rra en la nos­tra llen­gua.

Heu pre­sen­tat el vos­tre nou àl­bum 'Gue­rri­lla', què anem a tro­bar en aquest nou disc?

A ni­vell de mis­sat­ge és un disc que se­gueix la lí­nia com­ba­ti­va dels an­te­riors, tot i que pot­ser en aquest hem fet més evi­dent els ho­me­nat­ges que hi ha i pot­ser més ex­plí­ci­tes les reivin­di­ca­cions. A ni­vell mu­si­cal és un disc que evo­lu­cio­na cap a un so més con­tun­dent sen­se per­dre la fo­rça dels me­lò­dics que ens ca­rac­te­rit­zen.

Te­niu col·la­bo­ra­cions amb al­tres grups o can­tants? Si és ai­xí, com ha si­gut tre­ba­llar amb ells?

Ai­xí com en al­tres discs sí que n’hem tin­gut, a Gue­rri­lla no com­ptem amb al­tres can­tants que ha­gin col·la­bo­rat. L’úni­ca col·laboració ha es­tat la de les noies de Ro­ba Es­te­sa a la sec­ció de cor­des de Vien­tos del pue­blo. I com sem­pre ha es­tat un ho­nor i un plaer com­ptar amb elles.

Com hem po­gut sa­ber, aquest nou tre­ball es­tà ple d'ho­me­nat­ges, és açò el que us ins­pi­ra a crear les vos­tres lle­tres?

Les nos­tres lle­tres par­len del que pas­sa al nos­tre vol­tant, de la me­mò­ria que no hem de per­dre, de les llui­tes que no hem de dei­xar i del fu­tur que hem de cons­truir. Pe­rò tam­bé com dius és un disc on hem de­di­cat ho­me­nat­ges que fa temps que vo­líem fer: a les do­nes, al poe­ta Mi­guel Her­nan­dez, al mo­vi­ment obrer, als po­bles kurd i ir­lan­dès o a les Bri­ga­des In­ter­na­cio­nals.

Aquest és el quart disc que heu tret, en què es di­fe­ren­cia dels an­te­riors?

Res­pec­te Foc!, el nos­tre an­te­rior tre­ball, Gue­rri­lla plan­te­ja una evo­lu­ció a ni­vell de so i de con­cep­te. És un disc di­rec­te i con­tun­dent i pre­tén trans­me­tre un mis­sat­ge d’es­pe­ra­nça, llui­ta i so­li­da­ri­tat. A ni­vell de so el can­vi és evi­dent ja que hem dei­xat a la ba­se fer un pas en­da­vant per guan­yar pro­ta­go­nis­me, sen­se per­dre pe­rò les lí­nies me­lò­di­ques que re­pre­sen­ten l’es­pe­rit d’Ebri Knight.

On us po­drem veu­re ac­tuar prò­xi­ma­ment?

El 2 i 3 de ma­rç co­men­cem la gi­ra a Ma­drid i Bar­ce­lo­na res­pec­ti­va­ment. A par­tir d’aquí, les se­güents set­ma­nes ens les pas­sa­rem gi­rant per Eu­ro­pa i tor­na­rem cap a ca­sa a l’abril. Es­pe­rem veu­re’ns aviat.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.