Ma­ni­ses ce­le­bra la II Set­ma­na de les lle­tres

Nou Horta - - Portada -

La se­go­na fa­se de la re­for­ma a l'Au­di­to­ri Ger­ma­nies de Ma­ni­ses s'ha ini­ciat, en­ca­ra que real­ment va co­me­nçar fa uns me­sos amb l'ad­qui­si­ció per part de l'Ajun­ta­ment d'una de les ca­ses ad­ja­cents a l'au­di­to­ri. Aques­ta me­su­ra, que era una an­ti­ga reivin­di­ca­ció, su­po­sa­rà la mi­llo­ra d'al­tres as­pec­tes tèc­nics i de se­gu­re­tat de les ins­tal·la­cions ac­tuals. En la se­go­na fa­se s'ac­tua­rà prin­ci­pal­ment en dos es­pais. Per una ban­da als ca­me­rins, que es re­for­ma­ran de ma­ne­ra in­te­gral, mi­llo­rant tam­bé la con­ne­xió al cla­ve­gue­ram ge­ne­ral, ja que l'ac­tual con­ne­xió ge­ne­ra greus pro­ble­mes quan plou per­què es­tà per da­vall del con­duc­te ge­ne­ral. I d'al­tra, es mi­llo­ra­rà tot el qua­dre de con­ne­xió elèc­tri­ca que es­tà da­munt de l'es­ce­na­ri i s'anul·la­rà l'ac­tual moll de cà­rre­ga pos­te­rior.

A l'edi­fi­ci de re­cent ad­qui­si­ció es cons­trui­rà un nou moll de cà­rre­ga, més cò­mo­de, que fa­ci­li­ta­rà l'ac­cés a l'es­ce­na­ri per a tre­balls de cà­rre­ga i des­cà­rre­ga, una ei­xi­da d'emer­gèn­cia per als ca­me­ri­nos, una sa­la mul­tiu­sos i una ei­xi­da d'emer­gèn­cies di­rec­ta des del pa­ti de bu­ta­ques.

Ai­xí ma­teix, la ci­men­ta­ció de la no­va cons­truc­ció es­ta­rà pre­pa­ra­da per a alçar una plan­ta su­pe­rior si cal­gue­ra en un fu­tur. To­tes aques­tes me­su­res mi­llo­ra­ran l'ac­cés i la se­gu­re­tat dels usua­ris, ai­xí com dels tre­ba­lla­dors i tre­ba­lla­do­res de l'Au- di­to­ri Ger­ma­nies. «Se­gu­re­tat, ac­ces­si­bi­li­tat i mo­der­nit­za­ció són per a l'ac­tual equip de go­vern els tres ob­jec­tius prio­ri­ta­ris per a po­der gau­dir d'un au­di­to­ri com es me­reix la ciu­tat de Ma­ni­ses», se­gons pa­ra­ules del re­gi­dor de Cul­tu­ra de l'Ajun­ta­ment de Ma­ni­ses, Xa­vier Mo­rant.

Cal re­cor­dar que en la pri­me­ra fa­se es va­ren re­for­mar tots els banys de la pri­me­ra i se­go­na plan­ta, in­clós un bany adap­tat per a dis­ca­pa­ci­tats en la plan­ta bai­xa. Es va mi­llo­rar l'ac­ces­si­bi­li­tat per a les per­so­nes amb mo­bi­li­tat re­duï­da, es trac­tà amb ma­te­rial ig­ní­fug el sostre de l'en­tra­da i del pa­ti de bu­ta­ques, i s'ins­tal·là una part del sis­te­ma de de­tec­ció d'in­cen­dis.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.