II Re­pú­bli­ca, Gue­rra Ci­vil i el Fran­quis­me en les Jornades de Me­mò­ria His­tò­ri­ca

Nou Horta - - Portada -

La Re­gi­do­ria de Cul­tu­ra va pre­sen­tar el lli­bre que re­cull la in­ves­ti­ga­ció so­bre el pe­río­de de la II Re­pú­bli­ca, la Gue­rra Ci­vil i el Fran­quis­me al po­ble, en l'es­tre­na de les II Jornades de Me­mò­ria His­tò­ri­ca. La in­ves­ti­ga­ció és obra de dos his­to­ria­dors ex­perts in­ves­ti­ga­dors en me­mò­ria his­tò­ri­ca i de­mo­crà­ti­ca com són Vi­cent Ga­bar­da i He­le­na Vi­lla­san­te du­rant els úl­tims anys, a més de la his­to­ria­do­ra Mar­ta Mor­ci­llo, i ha si­gut edi­ta­da pel con­sis­to­ri baix el tí­tol ‘De la re­re­guar­da a les pre­sons. Re­pú­bli­ca, Gue­rra Ci­vil i Fran­quis­me a Paiporta’. En l'es­tre­na de les jornades es van re­par­tir exem­plars del vo­lum.

'De la re­re­guar­da a les pre­sons. Re­pú­bli­ca, Gue­rra Ci­vil i Fran­quis­me a Paiporta' re­co­pi­la, en­tre d’al­tres, do­cu­men­ta­ció del Mi­nis­te­ri de De­fen­sa re­la­ti­va a la bran­ca de Paiporta de la Cau­sa Ge­ne­ral en­ce­ta­da per la dic­ta­du­ra fran­quis­ta des­prés del colp d'es­tat de 1936 i la pos­te­rior Gue­rra Ci­vil. La pu­bli­ca­ció de l'Ajun­ta­ment treu a la llum un bon nom­bre de da­des fins ara des­co­ne­gu­des, i po­sa ne­gre so­bre blanc els fets oco­rre­guts a la lo­ca­li­tat en aquest pe­río­de. El tre­ball és el pri­mer anà­li­si ex­haus­tiu d’una part de la nos­tra his­tò­ria ama­ga­da, i es­ta­rà a dis­po­si­ció de to­ta la ciu­ta­da­nia. La pre­sen­ta­ció del lli­bre obri la se­go­na edi­ció de les Jornades de Me­mò­ria His­tò­ri­ca de Paiporta per a res­ca­tar de l'oblit un pe­río­de clau en la his­tò­ria d'Es­pan­ya. El re­gi­dor de Cul­tu­ra, Al­ber­to To­rral­ba, ha ex­pli­cat que amb les jornades es vol “res­ta­blir la dig­ni­tat de les per­so­nes re­pre­sa­lia­des, que ara sa­bem que ho fo­ren per res­pec­tar la llei i desen­vo­lu­par un ajun­ta­ment com el nos­tre, en una Re­pú­bli­ca cons­ti­tu­cio­nal i de­mo­crà­ti­ca, que fou tom­ba­da per un colp d'es­tat fei­xis­ta”. La in­ten­ció és, “amb to­tal trans­pa­rèn­cia, des­co­brir aquest pe­río­de de la his­tò­ria, co­nèi­xer-lo de for­ma ex­haus­ti­va, con­ser­var la me­mò­ria dels fets i els tes­ti­mo­nis per a que no es per­da, i créi­xer ai­xí com a so­cie­tat”. La Re­gi­do­ria de Cul­tu­ra ha pre­pa­rat una desena d'ac­tes al llarg del prò­xim mes que in­clouen exposicions, pro­jec­ció de pel·lí­cu­les, tea­tre i la con­ti­nua­ció del tre­ball per la re­cu­pe­ra­ció de la me­mò­ria oral del po­ble a tra­vés d'en­tre­vis­tes a per­so­nes ma­jors, que han con­tat en pri­me­ra per­so­na i da­vant de les cà­me­res les seues vi­vèn­cies de la gue­rra i els ini­cis de la dic­ta­du­ra. Les jornades es per­llon­ga­ran fins al 20 d'abril.

Ai­xí, el prò­xim dia 3 s'inau­gu­ra­rà l'ex­po­si­ció 'Es­tè­ti­ca re­pu­bli­ca­na a València. In­no­va­cions i per­vi­vèn­cies (1931-1939)', a dis­po­si­ció del pú­blic fins al 30 del ma­teix mes. A la set­ma­na se­güent, el dia 11, es pro­jec­ta­rà el do­cu­men­tal 'Fills del si­len­ci', amb la par­ti­ci­pa­ció d'He­le­na Vi­lla­san­te, una de les in­ves­ti­ga­do­res de la Cau­sa Ge­ne­ral a Paiporta, i que tam­bé par­ti­ci­pa en la pel·lí­cu­la.

El di­jous 12 d'abril se ce­le­bra­rà l'ho­me­nat­ge a les per­so­nes en­tre­vis­ta­des en el pro­jec­te de me­mò­ria oral coor­di­nat pel Mu­seu de la Ra­jo­le­ria. En aques­ta ves­pra­da tan especial tam­bé es pro­dui­rà l'ac­tua­ció del can­tau­tor Do­min­go Chin­chi­lla. El di­ven­dres 13 d'abril es pro­jec­ta­rà al­tra pel·lí­cu­la a l'Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal, en aquest cas, 'Es­poir. Sie­rra de Te­ruel'. En l'aniver­sa­ri de la pro­cla­ma­ció de la II Re­pú­bli­ca, el 14 d'abril, a les 12.00 ho­res, s'ha or­ga­nit­zat una vi­si­ta guia­da al re­fu­gi del Grup Es­co­lar de l'Ajun­ta­ment de València, men­tre que a les 19.00 ho­res es re­pre­sen­ta­rà 'Sha­kes­pea­re en Ber­lín', a l'Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal. Les en­tra­des per a l'ac­tua­ció ja es­tan a la ven­da. El diumenge 15 d'abril, el Cor de la Unió Mu­si­cal de Paiporta re­pre­sen­ta­rà a l'Au­di­to­ri Mu­ni­ci­pal 'La me­mò­ria al cor', un re­ci­tal amb ca­nçons re­la­ti­ves a la te­mà­ti­ca de les jornades. Per a tan­car les Jornades de la Me­mò­ria His­tò­ri­ca a Paiporta, el 20 d'abril es pro­jec­ta­rà el do­cu­men­tal so­bre la tran­si­ció de­mo­crà­ti­ca al País Va­len­cià 'Del roig al blau'.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.