IV Duatló de la Do­na

Nou Horta - - Alaquàs/albal -

Ala­quàs va ce­le­brar el pas­sat 25 de ma­rç el IV Duatló d’Ala­quàs i Duatló de la Do­na pels prin­ci­pals ca­rrers del mu­ni­ci­pi. Un event es­por­tiu or­ga­nit­zat pel club de Triatló d’Ala­quàs Tri­cul­pe­lat amb la col·la­bo­ra­ció de l’Ajun­ta­ment d’Ala­quàs, la Fe­de­ra­ció de Triatló de la Co­mu­ni­tat Va­len­cia­na per com­me­mo­rar el Dia In­ter­na­cio­nal de la Do­na. Al ma­teix temps es va ce­le­brar el IV Duatló Vi­la d’Ala­quàs. Els co­rre­dors i co­rre­do­res de la pri­me­ra mo­da­li­tat, el IV Duatló de la Vi­la d’Ala­quàs, van ei­xir des del parc de la Se­quie­ta per re­có­rrer a peu el cen­tre del mu­ni­ci­pi en tres vol­tes de 2,5 km ca­das­cu­na. Des­prés, tor­na­ren al parc de la Se­quie­ta per aga­far les bi­ci­cle­tes i do­nar tres vol­tes a tot el mu­ni­ci­pi en un to­tal de 21 qui­lò­me­tres re­co­rre­guts. Fi­nal­ment, bai­xa­ren de la bi­ci i tor­na­ren a re­có­rrer a peu el cen­tre his­tò­ric d’Ala­quàs en una úl­ti­ma vol­ta que va fi­na­lit­zar al parc de la Se­quie­ta.

El pri­mer co­rre­dor de la clas­si­fi­ca­ció ge­ne­ral en creuar la lí­nia de me­ta va ser Fran­cis­co Alei­xan­dre Rodríguez Sa­ba­ter, de l'equip CT Hu­ra­cán Cult­bi­kes. Adrián Gar­cía He­rrainz i Mark Tan­ner, del ma­teix club, van acon­se­guir la se­go­na i ter­ce­ra po­si­ció.

Pel que fa a la clas­si­fi­ca­ció fe­me­ni­na, la guan­ya­do­ra va ser Lo­re­na Ji­me­nez Chi­lla­ron, de l'equip Tra­ga­le­guas.org, se­gui­da de Mi­riam Ro­se­llo Ma­ri, de CDM-ECL Avant Mon­ca­da, i d'Eva Ma­ria Gi­meno Ba­rra­chi­na.

En la clas­si­fi­ca­ció per ca­te­go­ries mas­cu­li­nes, el guan­ya­dor dels ca­dets mas­cu­lins va ser Eric Le­gaz­pe Mo­ya, de l'equip Tra­ga­le­guas.org; dels sub23 mas­cu­lins, va ser Jo­sep Amat Pas­cual, de CEC An­te­lla-Fru­tas Tono, se­guit de Luis Mar­zà Gil, de Club Triatlò Ba­si­lis­cus, i de Fran­ces­co Re, de CT Hu­ra­cán Cult­bi­kes; dels ve­te­rans 1 mas­cu­lí, va ser Ignacio Che­ca Man­za­ne­ra, de Tra­ga­le­guas.org, se­guit de Ra­fa Iba­ñez Cer­cos, in­de­pen­dent, i Ja­vier Or­tiz Tierno, de Tri­di­mo­nis; dels ve­te­rans 2 mas­cu­lins, va ser Al­fre­do Ma­to­ses Pa­la­cios, de C.A. Sa­for De­li­kia Sport, se­guit d'Ignacio Vidal Ca­ta­lan, de Triatlon Car­cai­xent, i An­to­nio Pe­rez-Man­glano Or­do­vas, de S.D. Co­rre­ca­mi­nos; i dels ve­te­rans 3 mas­cu­lins, va ser Mi­guel Ba­ta­ller Mi­co, de CEC An­te­lla-Fru­tas Tono, se­guit de Je­sus So­ler Gra­ne­ro, de Club Atle­tis­me Xà­ti­va, i de Va­le­riano Mo­reno Gar­cia, in­de­pen­dent.

En la clas­si­fi­ca­ció per ca­te­go­ries fe­me­ni­nes, la guan­ya­do­ra de les ca­de­tes fe­me­ni­nes va ser Clau­dia Mar­ti­nez Mar­ti­nez, de l'equip Tra­ga­le­guas.org; de les ju­niors fe­me­ni­nes, va ser Laia Brichs Gre­go­ri, de CT Hu­ra­cán Cult­bi­kes; de les sub23 fe­me­ni­nes, va ser Ma­ria Bolea Fon­tes­tad, de Tri­di­mo­nis; de les Ve­te­ra­nes 1 Fe­me­ní, va ser Eva Ma­ria Gi­meno Ba­rra­chi­na, de Tri­vi­la, se­gui­da de Blanca Fuen­tes Boix, del Club Triatlón Sports & Fun, que tam­bé va re­pre­sen­tar a la ter­ce­ra clas­si­fi­ca­da d'es­ta mo­da­li­tat, Ro­ser Vidal Bae­llo; i, per úl­tim, de les ve­te­ra­nes 2 fe­me­ni­nes, la guan­ya­do­ra va ser Ma­ria del Pra­do Oca­ña Mo­li­na, de C.T. Ri­ba-Ro­ja, se­gui­da de Su­sa­na Ca­ta­la Gar­cia, de C.A. Vi­la­mar­xant, i Li­dia Mo­ro­te Gri­mal­dos, d'IS­port.

En la clas­si­fi­ca­ció per clubs, la ca­te­go­ria mas­cu­li­na va es­tar li­de­ra­da per CT Hu­ra­cán Cult­bi­kes, se­guits per Tri­di­mo­nis i Tu­va­lum Po­blats Ma­rí­tims Triatló, men­tre que en la ca­te­go­ria fe­me­ni­na l'equip guan­ya­dor va ser Tra­ga­le­guas.org, se­guit de Club Triatlon Sport & Fun i Tu­va­lum Po­blats Ma­ri­tims Triatló. La se­go­na mo­da­li­tat, el IV Duatló de la Do­na. Els i les par­ti­ci­pants van re­có­rrer el ma­teix re­co­rre­gut del de la pri­me­ra mo­da­li­tat en una me­nor quan­ti­tat, ja que do­na­ren una vol­ta a peu al cen­tre del mu­ni­ci­pi i una vol­ta amb bi­ci­cle­ta a to­ta Ala­quàs, amb l’ex­cep­ció de l'úl­ti­ma part de la cur­sa, on do­na­ren una vol­ta a peu al parc de la Se­quie­ta en can­vi del cen­tre his­tò­ric del mu­ni­ci­pi. El pri­mer co­rre­dor de la clas­si­fi­ca­ció ge­ne­ral va ser Jau­me Cots Ibi­za, de l'equip Triatló Co­rriol. El se­gon clas­si­fi­cat, Vi­cent Sa­le­lles Ma­teu, i el ter­cer lloc va ser per a Pau­la Cam­pos Mar­co, de Tri­di­mo­nis.

En la clas­si­fi­ca­ció mas­cu­li­na, a més del pri­mer i se­gon clas­si­fi­cat de la ge­ne­ral, el ter­cer lloc en aques­ta mo­da­li­tat va ser per a Marc Al­bert An­ton.

En la clas­si­fi­ca­ció fe­me­ni­na, a més de la ter­ce­ra clas­si­fi­ca­da en la ge­ne­ral, el se­gon lloc en aques­ta mo­da­li­tat va ser per a Cris­ti­na Pu­li­do Gi­la­bert, de l'equip Triatló Co­rriol, se­gui­da de Flor Lu­na La­rra­bu­ru.

En la clas­si­fi­ca­ció per ca­te­go­ries mas­cu­li­nes, el guan­ya­dor dels ca­dets mas­cu­lins va ser Marc Al­bert An­ton, de l'equip Tri­som­ni Es­port Xi­ri­ve­lla; i dels ve­te­rans 1 mas­cu­lí, va ser Vi­cent Sa­le­lles Ma­teu, de Triatló Co­rriol, se­guit de Pe­dro Her­nan­dez Vi­cent. En la clas­si­fi­ca­ció per ca­te­go­ries fe­me­ni­nes, la guan­ya­do­ra dels ca­dets fe­me­nins va ser Pau­la Cam­pos Mar­co, de l'equip Tri­di­mo­nis, se­gui­da de Flor Lu­na La­rra­bu­ru, de CDM-ECL Avant Mon­ca­da; de les Sub23 Fe­me­ni­nes, va ser Ne­rea Sil­va Mar­ti­nez, no fe­de­ra­da; de les Ve­te­ra­nes 1 Fe­me­ní, va ser Ele­na An­ton Li­ñan, de Tri­som­ni Es­port Xi­ri­ve­lla, se­gui­da de Mai­te Lo­si­lla So­rri­bes, de Tri­nou­las, i de Ma­ria Am­pa­ro Es­crihue­la To­va­rue­la, de Triatló C.A. La Vall­dig­na; de les Ve­te­ra­nes 2 Fe­me­ni­nes, va ser M. Re­mei Mar­ti­nez.

En la clas­si­fi­ca­ció per clubs fe­me­nins, el guan­ya­dor va ser CDM-ECL Avant Mon­ca­da, se­guit de Tri­som­ni Es­port Xi­ri­ve­lla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.