6ª edi­ció de la Ru­ta de la Ta­pa ‘Ur­ban Plat­ja Al­bo­raia’

L'elec­ció dels guan­ya­dors a tra­vés d'un ju­rat pro­fes­sio­nal i l'ex­pan­sió de la ini­cia­ti­va a la Pa­ta­co­na, en­tre les no­ve­tats d'en­guany

Nou Horta - - Portada -

L'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia ha pre­sen­tat la 6ª edi­ció de la Ru­ta de la Ta­pa, una ini­cia­ti­va que pre­tén pro­mo­cio­nar el sec­tor hos­ta­ler des d'un punt de vis­ta co­mer­cial, gas­tro­nò­mic, tu­rís­tic i d'oci. D'aques­ta ma­ne­ra, la po­pu­lar pro­pos­ta tor­na des­prés de 5 anys d'èxit en­tre les veï­nes, els veïns i els tu­ris­tes amb 'Ur­ban Plat­ja Al­bo­raia', que en­glo­ba la prin­ci­pal no­ve­tat d'aques­ta edi­ció: per pri­me­ra ve­ga­da, La Pa­ta­co­na for­ma part d'aquest re­co­rre­gut, junt amb el nu­cli ur­bà i Port Sa­pla­ya. L'Ho­tel Olym­pia va aco­llir la jor­na­da gas­tro­nò­mi­ca, que va co­me­nçar amb el con­curs de les ta­pes par­ti­ci­pants. Una al­tra de les no­ve­tats d'aques­ta edi­ció és que un ju­rat pro­fes­sio­nal ha va­lo­rat les pro­pos­tes dels hos­ta­lers, te­nint en compte as­pec­tes com la pre­sen­ta­ció i el sa­bor, en­tre al­tres. Aquest ju­rat ha si­gut for­mat per Se­bas­tián To­rres, re­gi­dor de Pro­mo­ció Eco­nò­mi­ca; Ra­kel Cer­ni­cha­ro, guan­ya­do­ra de TOP Chef 2017, pro­pie­tà­ria del res­tau­rant va­len­cià Ka­rak i pa­dri­na de la 6ª Ru­ta de la Ta­pa 'Al­bo­raia Ur­ban Plat­ja'; Fran­cis­co Aya­la, di­rec­tor del cen­tre de Ma­kro de Va­ra de Quart; Vi­cen­te San­juán, di­rec­tor del cen­tre do­cent de For­ma­ció Pro­fes­sio­nal en Hos­ta­le­ria Ho­tel Es­cue­la ECOTUR; Sandra Pas­cual Co­to­lí, res­pon­sa­ble de l'àrea de Se­gu­re­tat Ali­men­tà­ria de l'Aca­dè­mia In­ter­na­cio­nal de Cièn­cies, Tecnologia, Edu­ca­ció i Hu­ma­ni­tats; i Am­pano Gi­meno Car­bo­nell, au­to­ra del lli­bre "La Cui­na Tra­di­cio­nal d'Al­bo­raia". Des­prés de la de­li­be­ra­ció dels pro­fes­sio­nals del sec­tor, l'Ajun­ta­ment va ofe­rir els de­talls de la ru­ta i va ce­dir la pa­ra­ula a Ra­kel Cer­ni­cha­ro, pa­dri­na de 'Ur­ban Plat­ja Al­bo­raia', qui es va mos­trar molt agraï­da per ha­ver po­gut for­mar part de la ini­cia­ti­va i va as­sen­ya­lar l'alt ni­vell que exis­tia en­tre els con­cur­sants. Se­gui­da­ment, els par­ti­ci­pants van pre­sen­tar da­vant el ju­rat i el pú­blic les seues ta­pes i l'al­cal­de d'Al­bo­raia, Mi­guel Cha­va­rría, va pren­dre la pa­ra­ula per a agrair l'es­fo­rç i el com­pro­mís de tots els im­pli­cats, des dels par­ti­ci­pants fins als col·la­bo­ra­dors. Fi­nal­ment, el pri­mer edil va ator­gar els pre­mis a la mi­llor ta­pa. El lo­cal AM47 va ob­te­nir la vic­tò­ria amb la seua Pre­sa Orien­tal, un ta­ta­ki de pre­sa ibè­ri­ca, se­guit per Bo­de­gón Ca­se­ro i el seu Ibé­ri­co i Ce­nas Pa­rís amb El Ca­pri­cho de Al­ma. Al seu ter­me, els as­sis­tents van po­der gau­dir d'una de­gus­ta­ció de les ta­pes pre­sen­ta­des a con­curs. La 6ª edi­ció de la Ru­ta de la Ta­pa 'Ur­ban Plat­ja Al­bo­raia' es du­rà a ter­me els caps de set­ma­na del 13 al 15, del 20 al 22 i del 27 al 29 d'abril. Els hos­ta­lers par­ti­ci­pants, la su­ma dels quals as­cen­deix a 20, un nom­bre ma­jor que el d'an­te­riors anys, ofe­ri­ran les seues ta­pes amb una be­gu­da per 2,5 eu­ros du­rant aques­tes da­tes en to­tes les zo­nes: nu­cli ur­bà, Port Sa­pla­ya i La Pa­ta­co­na. L'Ajun­ta­ment d'Al­bo­raia or­ga­nit­za la 6ª edi­ció de la Ru­ta de la Ta­pa 'Ur­ban Plat­ja Al­bo­raia', en col·la­bo­ra­ció amb Ma­kro, Ho­tel Olym­pia, l'Ho­tel Es­co­la ECOTUR, l'As­so­cia­ció de Co­mer­ciants i Hos­ta­lers d'Al­bo­raia, el Res­tau­rant Ka­rak, la Con­se­lle­ria d'Edu­ca­ció, In­ves­ti­ga­ció, Cul­tu­ra i Es­port i el Pa­tro­nat de Tu­ris­me de València.

La pre­sen­ta­ció de la Ru­ta de la Ta­pa

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.