Tien jaar cel en tbs voor moord op Lin­da van der Gie­sen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

BREDA - De recht­bank in Breda heeft gis­te­ren tien jaar cel en tbs met dwang­ver­ple­ging op­ge­legd aan Jo­hn F. Hij schoot vo­rig jaar zo­mer zijn ex-vrien­din dood, de 28-ja­ri­ge ver­pleeg­ster Lin­da van der Gie­sen. Vol­gens de recht­bank ge­beur­de dit met voor­be­dach­ten ra­de en is er dus spra­ke van moord.

De recht­bank gaat niet mee in het be­toog van de ad­vo­caat van F, die stel­de dat Jo­hn F. in een psy­cho­se ver­keer­de ten tij­de van de moord en acht bo­ven­dien de kans op re­ci­di­ve groot. De recht­bank deed uit­spraak bij ver­stek, want Jo­hn F en zijn ad­vo­caat wa­ren niet aan­we­zig. Te­gen F was tien jaar cel en tbs met dwang­ver­ple­ging ge­ëist. De 28-ja­ri­ge Lin­da van der Gie­sen werd in au­gus­tus 2015 dood­ge­scho­ten op de par­keer­plaats van het TweeS­te­den Zie­ken­huis in Waal­wijk. De ex van Van der Gie­sen, Jo­hn F, zou de trek­ker heb­ben over­ge­haald. Vol­gens een rap­port van het Pie­ter Baan Cen­trum, waar F is on­der­zocht, is hij ver­min­derd toe­re­ke­nings­vat­baar. Het ad­vies van de kli­niek was tij­dens de eis dan ook tbs met dwang­ver­ple­ging. Bo­ven­dien noem­den de ge­drags­des­kun­di­gen de kans op her­ha­ling bij Jo­hn F groot. F heeft be­kend dat hij schoot. Hij en Lin­da van der Gie­sen had­den een be­wo­gen re­la­tie met aan­gif­tes over en weer. Lin­da zou zelfs mo­tor­club­le­den op hem heb­ben af­ge­stuurd. Jan-Hein Kuij­pers, de ad­vo­caat van F, wil dat zijn cli­ënt dood­slag ten las­te wordt ge­legd. “Die jon­gen is tot wan­hoop ge­dre­ven’’, al­dus Kuij­pers tij­dens een eer­de­re pro for­ma­zit­ting. Vol­gens Kuij­pers had Jo­hn F een psy­cho­se toen hij zijn ex-vrien­din dood­de en hij deed eer­der al een zelf­moord­po­ging. De ad­vo­caat pleit­te eer­der voor ex­tra on­der­zoek, maar daar ging de recht­bank in Breda niet mee ak­koord. Dat F niet uit een op­wel­ling schoot, ba­seert de recht­bank op ver­schil­len­de ge­tui­gen­ver­kla­rin­gen. F had een half­uur op de komst van zijn ex ge­wacht. Hij was vol­gens ge­tui­gen met een ge­trok­ken pi­stool naar haar toe ge­lo­pen. Daar­naast zou hij op 2 au­gus­tus al heb­ben ge­zegd dat hij een pi­stool ging ko­pen en Lin­da zou dood­schie­ten. Daar­uit blijkt een voor­op­ge­zet plan en geen op­wel­ling, vin­den de rech­ters. Het on­der­zoek kwam de po­li­tie op veel kri­tiek te staan. Agen­ten wis­ten voor het mis­drijf dat F een pi­stool had ge­kocht, maar had­den daar­op geen ac­tie on­der­no­men. De korps­lei­ding ging daar­om kort na de moord diep door het stof. Ze had­den het drei­gings­ri­si­co on­vol­doen­de in­ge­schat, zei de po­li­tie. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.