Mer­ce­des E-klas­se All-Ter­rain

Times of Suriname - - AUTO -

Mer­ce­des-Benz heeft de E-klas­se All-Ter­rain ge­pre­sen­teerd, een E-klas­se Esta­te met een voor­lief­de voor avon­tu­ren naast het as­falt. 4Ma­tic­vier­wiel­aan­drij­ving is ui­ter­aard stan­daard aan­we­zig op de­ze E-klas­se All-Ter­rain. Het­zelf­de geldt voor de rui­ge aan­kle­ding. De All-Ter­rain on­der­scheidt zich van zijn min­der avon­tuur­lijk in­ge­stel­de broers met zijn kunst­stof bum­per­werk en wiel­kast­ran­den die met het­zelf­de ma­te­ri­aal zijn be­dekt. Ook de gril­le springt er­uit, die be­staat nu uit twee bre­de kunst­stof la­mel­len. De All-Ter­rain staat 2,9 cen­ti­me­ter ho­ger op zijn po­ten dan een re­gu­lie­re E-klas­se Esta­te. 1,4 cen­ti­me­ter daar­van komt voor re­ke­ning van de ban­den, de ove­ri­ge 1,5 cen­ti­me­ter heeft de Mer­ce­des aan zijn on­der­stel te dan­ken. De E-klas­se All-Ter­rain staat op spe­ci­aal voor de­ze ver­sie ont­wik­kel­de 19- of 20-inch licht­me­ta­len wie­len. Het in­te­ri­eur is aan­ge­kleed met alu­mi­ni­um-car­bon de­tails. Op de vloer­mat­ten prijkt tropts de aan­dui­ding All-Ter­rain. De stan­daard­uit­rus­ting is ver­der ge­ba­seerd op uit­rus­tings­ni­veau Avant­gar­de. Dy­na­mic Se­lect be­hoort ove­ri­gens ook tot de stan­daard­uit­rus­ting. Nieuw daar­bij is de Al­lTer­rain-mo­dus, waar­mee de E-klas­se zich ook naast het as­falt moet kun­nen red­den. Aan­van­ke­lijk ver­schijnt de E-klas­se All-Ter­rain als 194 pk ster­ke E 220d. La­ter ver­schijnt ook een zes­ci­lin­der­die­sel op de markt. Scha­ke­len zal in bei­de ge­val­len mid­dels een 9G-Tro­nic-trans­mis­sie gaan. In Pa­rijs kun­nen we de E-klas­se All-Ter­rain van dicht­bij be­won­de­ren.

(NU.nl/fo­to: au­to­vi­sie.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.