Va­lies: “Mi­nis­ter voert Ram­bo-ach­tig be­leid”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - “De mi­nis­ter voert een Ram­bo-ach­tig be­leid en als wij als bond niet er­te­gen pro­tes­te­ren dan ben ik bang dat we als vak­bond kun­nen slui­ten”, zei Wil­go Va­lies, voor­zit­ter van de Bond van Le­ra­ren (BvL) gis­te­ren op een spoed­pers­con­fe­ren­tie. “Wij da­gen de mi­nis­ter uit om maat­re­ge­len te tref­fen te­gen één leer­kracht”, zei Va­lies. De bond stelt dat de be­winds­man op een dic­ta­to­ri­a­le wij­ze lei­ding geeft aan het mi­nis­te­rie en dat zijn op­stel­ling kan zor­gen voor pro­ble­men nu er nog ge­sprek­ken gaan­de zijn met de re­ge­ring. Vol­gens Va­lies moet de re­ge­ring de mi­nis­ter tot or­de roe­pen.

De pers­con­fe­ren­tie is ge­hou­den naar aan­lei­ding van de uit­spra­ken van mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux dat er maat­re­ge­len ge­trof­fen zul­len wor­den te­gen le­ra­ren en leer­lin­gen die zich op 3 ok­to­ber niet op school aan­mel­den. Pe­neux zegt aan de krant dat hij zijn plicht als on­der­wijs­mi­nis­ter heeft ge­daan om for­meel het nieu­we school­jaar aan te kon­di­gen. “Dat het on­ge­luk­kig is over­ge­ko­men, be­grijp ik niet. Het is zaak dat ik de on­der­wijs­ge­ven­den op­roep”, al­dus de be­winds­man. Vol­gens Va­lies weet de mi­nis­ter heel goed dat wat hij zegt non­sens is. Hij doet be­wust de in­ti­mi­da­tie om de le­ra­ren bang te ma­ken om van hun grond­recht ge­bruik te ma­ken. Va­lies zegt dat wan­neer le­ra­ren op­ge­roe­pen wor­den door hun vak­bond, ze vol­gens de Grond­wet en de con­ven­ties van de In­ter­na­ti­o­na­le Ar­beids­or­ga­ni­sa­tie (ILO) niet ge­hin­derd mo­gen wor­den. De mi­nis­ter gaat vol­gens Va­lies met de uit­spra­ken die hij ge­daan heeft aan de grond­rech­ten van le­ra­ren. “We zul­len als de re­ge­ring niet cor­ri­geert, over­we­gen om de ILO op de hoog­te te stel­len. We zul­len al­les er­aan doen om een con­creet ant­woord te krij­gen van de re­ge­ring en dat ant­woord zal be­pa­lend zijn als we strijd zul­len le­ve­ren de ko­men­de pe­ri­o­de.”

Va­lies zegt dat de bond van oor­deel is dat leer­lin­gen recht heb­ben op on­der­wijs, maar daaren­te­gen mo­gen le­ra­ren te al­len tij­de ge­bruik­ma­ken van hun grond­rech­ten. Si­tu­a­ties waar­mee le­ra­ren ge­con­fron­teerd wor­den, zijn vol­gens de BvL-top­man niet mak­ke­lijk. Vol­gens Va­lies is er iets goed mis op het mi­nis­te­rie. Le­ra­ren wor­den a la dol ge­mu­teerd en wan­neer de le­ra­ren hun om­stan­dig­he­den aan­ge­ven waar­om ze niet in staat zijn, wor­den ze in plaats van on­der­steund in ge­bre­ke ge­steld. Va­lies zegt dat er op­na­mes zijn van de ant­woor­den die le­ra­ren naar het hoofd ge­slin­gerd krij­gen van be­paal­de func­ti­o­na­ris­sen van het mi­nis­te­rie.

Er moet vol­gens de BvL­voor­zit­ter een eind ko­men aan het ge­bruik van mu­ta­tie als een mid­del om le­ra­ren te in­ti­mi­de­ren. “Le­ra­ren wor­den als klei­ne kin­de­ren ge­zien, zo­dra je op­komt voor je be­lan­gen, wordt het wa­pen van mu­ta­tie, ont­slag of ver­len­ging over­een­komst ge­han­teerd. Le­ra­ren zet­ten zich in voor be­lan­gen on­der­wijs en op grond daar­van zal er res­pect op­ge­bracht moe­ten wor­den. We wil­len niet dat een mi­nis­ter op een blau­we maan­dag op­staat en al­ler­lei is­sues naar hoof­den van le­ra­ren slin­gert.”

“We heb­ben dit te lang ge­ac­cep­teerd en zul­len de­ze hou­ding van de mi­nis­ter als is­sue han­te­ren om voor al­tijd een eind te bren­gen aan het ma­ni­pu­le­ren van leer­krach­ten. De re­ge­ring heeft ons steeds een worst voor­ge­hou­den. We zijn al vijf ja­ren op het­zelf­de ni­veau en wor­den met de dag ar­mer. We moe­ten dit mo­ment aan­grij­pen om de re­ge­ring te zeg­gen a sa­ri.” MP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.