Pe­neux: “Ge­heel bin­nen­land voor­zien van le­ra­ren”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - 48 leer­krach­ten ver­trek­ken de­ze week naar het bin­nen­land om on­der­wijs te ver­zor­gen op de ver­schil­len­de open­ba­re ba­sis­scho­len. De le­ra­ren zijn gis­te­ren toe­ge­spro­ken door mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur, het hoofd van het Bu­reau Ba­sis­on­der­wijs, Ly­dia He­witt en de on­der­di­rec­teur van on­der­wijs, Mu­riel Hoe­pel.

De mi­nis­ter zegt dat voor het eerst het to­ta­le bin­nen­land voor­zien is van be­voegd ka­der voor zo­wel de boven- als de on­der­bouw. Ook op het te­kort aan le­ra­ren te on­der an­de­re mid­den­pad Kwat­ta en Hamp­ton­court­pol­der is in­ge­speeld. De le­ra­ren die zijn in­ge­deeld voor het bin­nen­land, gaan naar on­der an­de­re ge­bie­den als Gran­ta­tai, Le­bi Do­ti, Gu­ja­ba, Man­lo­bi en Dan. Pe­neux riep de leer­krach­ten op, om zich al­tijd neu­traal op te stel­len, wat er ook mag ge­beu­ren. “Je hebt een be­lang­rij­ke rol te ver­vul­len in het bin­nen­land. Treed niet in dis­cus­sie, maar pro­beer je in te le­ven in de dorps­ge­woon­ten en maak die jouw ei­gen. Bij aan­komst is het van be­lang om eerst ken­nis te ma­ken met de gran­man. Ga er met een rein ge­we­ten en laat nie­mand jou be­ïn­vloe­den of bang-ma­ken. Ken je pe­da­go­gi­sche-di­dac­ti­sche ver­ant­woor­de grens en wees tem­pe­ra­ment­vol. Weet hoe je om­gaat met de dorps­be­wo­ners en ou­ders”, al­dus Pe­neux. De be­winds­man wees er­op dat het be­lang­rijk is om on­re­gel­ma­tig­he­den al­tijd schrif­te­lijk te rap­por­te­ren. De leer­krach­ten zul­len zich vol­gens hem voor­al op de vak­ken re­ke­nen en taal moe­ten con­cen­tre­ren. “Je bent be­voegd maar nog niet be­kwaam. Dat zal met de tijd wel ko­men. Heb ge­duld met het kind. Praat zo­veel mo­ge­lijk en ga niet over tot het slaan”, al­dus Pe­neux. De leer­mid­de­len voor het bin­nen­land zul­len di­rect met de leer­krach­ten wor­den mee­ge­stuurd. Ook ten aan­zien van het wa­ter­pro­bleem is er voor een op­los­sing ge­zorgd. Er zal een mo­ge­lijk­heid wor­den be­ke­ken om ge­bruik te ma­ken van zon­ne­pa­ne­len. Via het Nu­cle­air Cen­trum zul­len er ook trai­nin­gen voor leer­krach­ten wor­den ver­zorgd. He­witt be­na­druk­te, dat de func­tie van leer­kracht hoog­ge­hou­den moet wor­den. Zij vroeg de leer­krach­ten te let­ten op hun ge­drag en te wer­ken aan hun at­ti­tu­de.

Hoe­pel riep op om te in­ves­te­ren in de klei­ne Su­ri­na­mer en goed om te gaan met de na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen. “Stel je open om ook van de dorps­be­wo­ners te leren”, al­dus de on­der­di­rec­teur. De leer­krach­ten zijn on­der an­de­ren ge­plaatst op scho­len te Ma­ro­wij­ne en BovenSu­ri­na­me. Zij heb­ben een con­tract ge­te­kend voor vijf jaar, wat in­houdt dat zij ge­du­ren­de die pe­ri­o­de in het bin­nen­land blij­ven wer­ken. Ze mo­gen na een jaar van school ver­an­de­ren als zij dat zelf wil­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.