So­ci­a­le Za­ken ont­kent la­te uit­be­ta­ling AKB-Wa­ni­ca

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken & Volks­huis­ves­ting (So­za­vo) ont­kent dat er een ach­ter­stand is in de uit­be­ta­ling van de Al­ge­me­ne Kin­der­bij­slag (AKB) in Wa­ni­ca zo­als eer­der aan­ge­ge­ven in de krant. De dienst Ad­mi­ni­stra­tie en Uit­be­ta­ling So­ci­a­le Voor­zie­nin­gen (AUSV) van So­za­vo start 3 ok­to­ber met de uit­be­ta­ling van de AKB over het dienst­jaar 2015 in Wa­ni­ca.

Het waar­ne­mend hoofd van de dienst AUSV, Mon­che Atom­pai, be­na­drukt in een pers­be­richt van het mi­nis­te­rie dat er geen ach­ter­stand is in de uit­be­ta­ling van de AKB. Vol­gens de hui­di­ge werk­wij­ze wordt het dis­trict Wa­ni­ca als laatst aan­ge­daan, om­dat dit dis­trict de mees­te huis­hou­dens heeft en qua het aan­tal kin­de­ren (19.008 ge­re­gi­streerd voor de AKB in 2015) het snel­groei­end­ste is. Een be­drag van SRD 10 mil­joen is hier­voor be­groot. So­za­vo be­taalt de AKB­gel­den één keer per jaar uit aan de huis­hou­dens die daar­voor in aan­mer­king ko­men. Atom­pai weer­legt aan­tij­gin­gen dat de gel­den van het mi­nis­te­rie niet te­recht­ko­men bij de so­ci­aal zwak­ke­ren. AUSV is het be­ta­lings­or­gaan van het mi­nis­te­rie en er wor­den dui­de­lij­ke pro­ce­du­res ge­volgd voor het uit­be­ta­len van de di­ver­se gel­den. De ver­schil­len­de aan­vra­gen om in aan­mer­king te ko­men voor so­ci­a­le steun wor­den op de ver­schil­len­de wijk­kan­to­ren in­ge­diend. Als die na be­han­de­ling zijn goed­ge­keurd, komt de AUSV in beeld zo­dat de uit­be­ta­lin­gen kun­nen ge­schie­den.

‘Dat er aan­staan­de maan­dag 3 ok­to­ber een aan­vang wordt ge­maakt met de uit­be­ta­ling in Wa­ni­ca heeft niks te ma­ken met be­rich­ten in de me­dia’, al­dus het pers­be­richt. Aan be­lang­heb­ben­den wordt ge­vraagd het be­taal­sche­ma van het mi­nis­te­rie te vol­gen in de di­ver­se dag­bla­den. Voor het over­zicht kan ook ge­beld wor­den naar de in­fo- en tip­lijn van het mi­nis­te­rie op het te­le­foon­num­mer 422249. As­sem­blee­lid Kris­h­na Hus­sai­na­li-Ma­t­hoe­ra had eer­der aan­ge­ge­ven dat er een be­ta­lings­pro­bleem zou zijn met de AKB van Wa­ni­ca. Zij op­per­de dat de men­sen het geld hard no­dig heb­ben, voor­al hoe ve­len van hen diep ge­trof­fen zijn door de eco­no­mi­sche cri­sis. De VHP-par­le­men­ta­ri­ër gaf ver­der aan dat de uit­be­ta­ling van de kin­der­bij­slag tij­dig moet ge­schie­den. Vol­gens haar zou on­danks dat So­za­vo bij­na SRD 800 mil­joen be­groot heeft, zij toch veel be­ta­lings­ach­ter­stan­den heb­ben. Daar­naast haal­de ze ook aan dat het be­gro­te geld niet te­recht­komt bij de so­ci­aal zwak­ke­ren die het wer­ke­lijk no­dig heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.