Vleer­muis ver­oor­zaakt black-out Nic­ke­rie

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Een vleer­muis die in bot­sing kwam met een 12.000 volt in­stal­la­tie zorg­de er­voor dat heel Nic­ke­rie, op 27 sep­tem­ber 2016 rond 20.00 uur, voor en­ke­le uren vol­le­dig in het don­ker was ge­huld. De vleer­muis vloog in het hoofd­span­nings­on­der­sta­ti­on van de op­wek­cen­tra­le te Cla­ra­pol­der bin­nen en botste te­gen de 12.000 volt rai­l­in­stal­la­tie. De be­vei­li­gings­in­stal­la­ties scha­kel­den de ma­chi­nes uit om scha­de te voor­ko­men. Dit meldt de NV Ener­gie Be­drij­ven Su­ri­na­me (EBS) in een pers­be­richt. De her­stel­werk­zaam­he­den heb­ben on­ge­veer twee en een half­uur in be­slag ge­no­men. Daar­na wer­den de ma­chi­nes in de op­wek­cen­tra­le we­der­om op­ge­start. Te­gen half twaalf wa­ren al­le af­ne­mers weer van stroom voor­zien. De EBS be­treurt de­ze on­ge­luk­ki­ge sa­men­loop van om­stan­dig­he­den en doet er al­les aan om dit soort in­ci­den­ten te voor­ko­men. De vleer­muis kon in bot­sing ko­men met de rai­l­in­stal­la­tie om­dat een deel van de rail open is.

Het stre­ven van de EBS is om elek­tri­sche ener­gie zo re­gel­ma­tig mo­ge­lijk te le­ve­ren aan de to­ta­le ge­meen­schap. De EBS heeft daar­om de be­staan­de voor­zorgs­maat­re­ge­len ver­scherpt. Het ge­bouw zal va­ker on­der­zocht wor­den op ga­ten bij de ven­ti­la­tie­roos­ters. Ver­der zijn er af­weer­sys­te­men ge­plaatst om ge­dier­te weg te hou­den.

Naast de­ze voor­zorgs­maat­re­ge­len heeft de EBS ook plan­nen om bin­nen twee jaar pro­jec­ten uit te voe­ren om de elek­tri­ci­teits­voor­zie­ning in Nic­ke­rie uit te brei­den. Zo zijn er plan­nen om een zon­ne­pa­ne­len­plant van 1.000 kW te bou­wen te La­re­co. Het hoog­span­nings­net­werk zal aan­ge­past wor­den om een ef­fi­ci­ën­te­re trans­mis­sie en dis­tri­bu­tie te be­rei­ken en de ca­pa­ci­teit van de op­wek­cen­tra­le zal uit­ge­breid wor­den. Tij­dens de uit­brei­ding van de cen­tra­le zal de ver­ou­der­de open rai­l­in­stal­la­tie ver­van­gen wor­den door een ge­heel ge­slo­ten sys­teem. Om op kor­te ter­mijn de elek­tri­ci­teits­voor­zie­ning vei­lig te stel­len, zal een Ca­ter­pil­lar­ma­chi­ne met een ver­mo­gen van 1.000 kW de ko­men­de we­ken wor­den ge­ïn­stal­leerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.