ECD con­sta­teert veel over­tre­din­gen in Bro­ko­p­on­do en Si­pa­li­wini

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Eco­no­mi­sche Con­tro­le Dienst (ECD) van het Mi­nis­te­rie van Han­del en In­du­strie heeft veel over­tre­din­gen ge­con­sta­teerd bij ac­ties de vo­ri­ge week in win­kels in Bro­ko­p­on­do en Si­pa­li­wini. In twee ge­val­len heeft de con­tro­le­dienst vuur­werk aan­ge­trof­fen. In een van de ge­val­len zijn bij­kans 40 do­zen met vuur­werk aan­ge­trof­fen en in be­slag ge­no­men. Vol­gens de brand­weer was de win­ke­lier niet in het be­zit van de juis­te op­slag­ruim­te en hij vol­deed niet aan de vei­lig­heids­voor­schrif­ten. Zo was er ook niet vol­doen­de ruim­te tus­sen de op­slag- en ver­koop­ruim­te. De brand­weer doet daar­om een be­roep op de win­ke­liers om het over­ge­ble­ven vuur­werk te­rug te be­zor­gen bij de dis­tri­bu­teur.

Bij de controles zijn goe­de­ren in de schap­pen aan­ge­trof­fen die niet van een prijs wa­ren voor­zien. Ook is ge­con­sta­teerd dat de win­ke­liers de toe­ge­sta­ne maxi­ma­le winst­mar­ge van 15% op ba­by­voe­ding had­den over­schre­den. Zij zijn er­op ge­we­zen de goe­de­ren van een prijs te voor­zien en voort­aan de maxi­ma­le winst­mar­ge voor ba­by­voe­ding te han­te­ren. Bij een win­kel in At­jo­ni zijn kak­ker­lak­ken en uit­werp­se­len van rat­ten in de schap­pen aan­ge­trof­fen. En­ke­le goe­de­ren wa­ren aan­ge­vre­ten door on­ge­dier­te. Ook ver­val­len goe­de­ren in de schap­pen, is een van de over­tre­din­gen die zijn ge­no­teerd. De goe­de­ren zijn in het bij­zijn van de ECD ver­nie­tigd. De ECD heeft ook con­tro­le uit­ge­voerd op het juis­te ge­wicht van voor­ver­pak­te goe­de­ren en op de keu­ring van weeg­scha­len die door de Dienst voor de Waar­borg en van het IJkwe­zen wordt uit­ge­voerd. De con­tro­le­dienst heeft ook een par­tij al­co­ho­li­sche drank in be­slag ge­no­men die door de win­ke­liers per shot aan de man werd ge­bracht en waar­op er geen ac­cijn­zen be­taald zijn. Ook is ge­ble­ken dat veel win­kels land­bouw­che­mi­ca­li­ën, bouw­ma­te­ri­aal, equi­pe­ment voor de goud­win­ning en ta­blet­ten ver­ko­pen, waar­voor zij geen ver­gun­ning heb­ben. De ECD heeft be­slag ge­legd op de­ze spul­len en de win­ke­liers ge­ad­vi­seerd om een ver­gun­ning hier­voor aan te vra­gen. De ac­tie is in sa­men­wer­king met de­pen­dan­ce At­jo­ni uit­ge­voerd, meldt ECD in een pers­be­richt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.