Or­ga­ni­sa­ties pro­tes­te­ren te­gen uit­zet­ting Ha­ï­ti­a­nen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Twaalf Fran­se men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties en be­lan­gen­groe­pen heb­ben gis­te­ren een ver­kla­ring de deur doen uit­gaan, waar­in zij het be­sluit van Frans-Gu­y­a­na om Ha­ï­ti­a­nen te be­rech­ten en uit te zet­ten, ver­oor­de­len. In de ver­kla­ring wordt ook mel­ding ge­maakt van de vi­sum­plicht die Su­ri­na­me heeft in­ge­voerd om de men­sen te be­let­ten het land in te ko­men om ver­vol­gens naar Frans-Gu­y­a­na door te trek­ken. Vol­gens de or­ga­ni­sa­ties is er spra­ke van schen­ding van de Fran­se grond­wet die de be­scher­ming biedt aan vluch­te­lin­gen

De ver­kla­ring is on­der­te­kend door on­der an­de­re de Fran­se tak van Am­ne­sty In­ter­na­ti­o­nal en de art­sen­or­ga­ni­sa­tie Me­de­cins du Mon­de. In Frans-Gu­y­a­na is mo­men­teel een klop­jacht gaan­de op al­le Ha­ï­ti­a­nen die niet over gel­di­ge ver­blijfs­do­cu­men­ten be­schik­ken. Die wor­den zon­der par­don op een vlieg­tuig naar Ha­ï­ti ge­zet. “Een dui­de­lij­ke schen­ding van de Fran­se grond­wet waar­in ie­der­een het recht op de be­scher­ming van Frank­rijk

en

asiel­zoe­kers. ge­niet te­gen ver­vol­ging. Dit is een prak­tijk die ook in­breuk doet op de ver­kla­ring van de Ver­e­nig­de Na­ties, die Frank­rijk heeft on­der­te­kend, om vluch­te­lin­gen en mi­gran­ten te be­scher­men”, stel­len de sa­men­wer­ken­de or­ga­ni­sa­ties. De Fran­se re­ge­ring wordt op­ge­roe­pen om per on­mid­del­lijk zich te hou­den aan wet en recht en fa­ci­li­tei­ten in FransGu­y­a­na neer te zet­ten waar asiel­zoe­kers mens­waar­dig op­ge­van­gen kun­nen wor­den. In de eer­ste acht maan­den zijn bij­na vier­dui­zend Ha­ï­ti­aan­se asiel­zoe­kers ge­re­gi­streerd die via Su­ri­na­me het land bin­nen­kwa­men. De men­sen maak­ten ge­bruik van de Toe­ris­ten­kaart die Su­ri­na­me uit­gaf, maar had­den nooit de in­ten­tie om er als toe­rist te ver­blij­ven. De­ze Ha­ï­ti­a­nen ver­volg­den hun trip ver­der naar Bra­zi­lië en Frans-Gu­y­a­na met als eind­be­stem­ming de Ver­e­nig­de Sta­ten en Frank­rijk.

Het con­su­laat van Su­ri­na­me op Ha­ï­ti heeft ook zon­der op­ga­ve van re­den tot na­der or­der haar deu­ren ge­slo­ten. Dit heeft voor pro­tes­ten ge­zorgd waar­bij de po­li­tie moest wor­den in­ge­roe­pen om be­scher­ming te bie­den. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.