“No me­ki bi­gi ai ty­a­ri wa­tra ai na­n­ga sa­ri”

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - “No me­ki bi­gi ai ty­a­ri wa­tra ai na­n­ga sa­ri”, zegt po­li­tie-in­spec­teur Lloyd To­lud, hoofd van het Ver­keers­hand­ha­vings­team van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me. Dit zegt hij om­dat be­stuur­ders van lijn­bus­sen, taxi’s en an­de­re mo­tor­rij­tui­gen een fi­le in­ha­len, om­dat de an­de­re baan vrij is met als ge­volg dat de vei­lig­heid van het ver­keer op de weg in ge­vaar wordt ge­bracht.

Veel­al ge­beurt het in­ha­len met ho­ge snel­heid. “Het is ver­bo­den. In­ha­len ge­schiedt door een mo­tor­rij­tuig/voer­tuig in te ha­len en daar­na in te voe­gen. Het in­ha­len van twee of meer­de­re mo­tor­rij­tui­gen/voer­tui­gen te­ge­lij­ker­tijd is rij­den op een zo­da­ni­ge wij­ze dat het ver­keer in ge­vaar wordt ge­bracht.”

To­lud zegt dat het­zelf­de ook ge­beurt op de rij­wiel­pa­den en de trot­toirs aan on­der meer de In­di­ra Gand­hi­weg en de Coe­se­wij­ne­straat. Zo zijn er nog meer­de­re lo­ca­ties waar dit af­wij­kend en ge­vaar­lijk rij­ge­drag te zien is. Dit rij­ge­drag is vol­gens hem ver­bo­den en zeer ge­vaar­lijk. “Zij die er aan ver­die­nen om per­so­nen te­gen be­ta­ling van de ene naar de an­de­re plaats te ver­voe­ren, die­nen de vei­lig­heid van de­ze per­so­nen als dat van de an­de­re weg­ge­brui­kers in acht te ne­men.”

To­lud geeft aan dat in ar­ti­kel 2 van de Rij­wet staat dat het ver­bo­den is zich op een weg zo­da­nig te ge­dra­gen, dat de vrij­heid van het ver­keer zon­der nood­zaak wordt be­lem­merd of de vei­lig­heid op de weg in ge­vaar kan wor­den ge­bracht.

Voorts zegt hij dat au­to­be­stuur­ders die zich langs de weg stil­hou­den en wach­ten op ie­mand die een wo­ning of win­kel is bin­nen­ge­gaan er op be­dacht moe­ten zijn dat zij het ove­ri­ge ver­keer niet hin­de­ren of be­lem­me­ren. Soms doen au­to­mo­bi­lis­ten dit ook door te pra­ten tot ie­mand die naast de au­to staat. Er­ger nog dat er twee mo­tor­rij­tui­gen naast el­kaar staan, waar­bij de be­stuur­ders tot el­kaar pra­ten. De in­spec­teur zegt ver­der dat er voor de Zwar­ten­ho­ven­brugs­traat tus­sen de Dr Sop­hie Red­mond- en de Kei­zer­straat een wacht- en stop­ver­bod aan bei­de zij­den van de weg geldt. Des­on­danks stop­pen de be­stuur­ders van mo­tor­rij­tui­gen aan de lin­ker­zij­de van de weg en wach­ten op hun me­de-in­zit­ten­den die een res­tau­rant of een win­kel zijn bin­nen­ge­gaan. Na­bij de apo­theek ge­beurt dit ook. Dit zorgt voor on­no­di­ge con­ges­tie in het ver­keer. Het ver­keer dat van­uit de Dr. Sop­hie Red­mond­straat over de Zwar­ten­ho­ven­brugs­traat rich­ting de Kei­zer- en de Stoel­manstraat rijdt, heeft de be­schik­king over twee rij­ba­nen. Het ver­keer dat van de Stoel­manstraat rich­ting de Dr Sop­hie Red­mond­straat rijdt, be­schikt over een rij­baan. “Dit ver­keer mag bij het ver­keers­licht op de hoek van de Kei­zer­straat niet rechts­af de Kei­zer­straat in­rij­den. Er is daar dui­de­lijk zicht­baar een ver­keers­bord ge­plaatst. Doet men het toch dan brengt men de vei­lig­heid van het ver­keer in ge­vaar en be­lem­mert het ook. Het ver­keers­licht scha­kelt in bei­de rij­rich­tin­gen op de­zelf­de kleur. Men is ver­plicht recht­door naar de rich­ting Steen­bak­ke­rijstraat te rij­den.” WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.