Noer­sa­lim woont mi­nis­te­ri­ë­le ver­ga­de­ring over iden­ti­teit bij

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO/MEXI­CO Mi­nis­ter Mi­ke Noer­sa­lim van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA) neemt mo­men­teel deel aan de In­ter-Ame­ri­can Week on Iden­ti­ty in Mexi­co. Het is de eer­ste mi­nis­te­ri­ë­le bij­een­komst die over dit on­der­werp wordt ge­hou­den.

Vol­gens een pers­be­richt van het mi­nis­te­rie ne­men ver­schil­len­de lan­den van La­tijnsA­me­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied deel aan de In­terA­me­ri­can Week on Iden­ti­ty. Er zul­len in to­taal drie bij­een­kom­sten wor­den ge­hou­den in de­ze week. De eer­ste is The third Re­gi­o­nal Con­fe­ren­ce for La­tin Ame­ri­ca and the Ca­rib­bean on the Right to Iden­ti­ty and Birth Re­gi­stra­ti­on. De twee­de bij­een­komst is de XIII Sum­mit of the La­tin Ame­ri­can Coun­cil of Ci­vil Re­gi­stra­ti­on, Iden­ti­fi­ca­ti­on and Vi­tal Sta­tics en de der­de bij­een­komst is de First Mee­ting of Mi­nis­ters and Na­ti­o­nal Aut­ho­ri­ties of the Ame­ri­cas on the Right to Iden­ti­ty.

Hoe­wel het een recht is van el­ke per­soon om een naam en na­ti­o­na­li­teit te heb­ben, blijkt dat over de he­le we­reld ruim 230 mil­joen jon­gens en meis­jes on­der de leef­tijd van 5 jaar geen ge­boor­te­ak­te heb­ben of over een iden­ti­teit be­schik­ken. Voor­al in ar­me en on­der­ont­wik­kel­de lan­den komt dit fe­no­meen voor. Ze­ker 81 mil­joen jon­gens en meis­jes ver­ke­ren in de­ze si­tu­a­tie. La­tijns-Ame­ri­ka en het Ca­ri­bisch Ge­bied ken­nen ten­min­ste 4 mil­joen on­ge­re­gi­streer­de jon­gens en meis­jes. De groot­ste groep van de on­ge­re­gi­streer­de jon­gens en meis­jes be­vindt zich in Zuid-Azië en Sub-Sa­ha­ran Afri­ca. Vol­gens het Uni­cef zijn de mees­te niet-ge­re­gi­streer­de jon­gens en meis­jes in La­tijns-Ame­ri­ca en het Ca­ri­bisch Ge­bied in de lan­den Bo­li­via en Pa­ra­gu­ay. In an­de­re lan­den is het niet eens mo­ge­lijk om de re­gi­stra­tie­si­tu­a­tie na te gaan van jon­gens en meis­jes. Zo­wel via en­quê­tes als volks­tel­lin­gen is het niet ge­lukt om de­ze ge­ge­vens te ach­ter­ha­len. Van­af 2007 zijn er di­ver­se ac­ties on­der­no­men om de­ze si­tu­a­tie te ver­an­de­ren. Ook zijn er eer­der twee con­fe­ren­ties ge­hou­den om een eva­lu­a­tie te ma­ken van de ac­ti­vi­tei­ten en de ac­ties. Op de ko­men­de con­fe­ren­tie zul­len de re­sul­ta­ten van de eer­ste en twee­de con­fe­ren­tie wor­den ge­pre­sen­teerd. Daar­naast zal de nieu­we si­tu­a­tie van de La­tijns-Ame­ri­kaan­se lan­den in de hui­di­ge tijd on­der de loep wor­den ge­no­men, waar­na er weer een ac­tie­plan zal wor­den op­ge­steld voor 2016-2030. Het doel is dat elk mens on­ge­stoord ge­bruik kan ma­ken van het recht op een iden­ti­teit. Su­ri­na­me heeft zelf ook te ma­ken met de pro­ble­ma­tiek van niet-ge­re­gi­streer­de per­so­nen. Voor­al in het bin­nen­land is ge­ble­ken dat per­so­nen niet ge­re­gi­streerd zijn of niet over een ge­boor­te­ak­te be­schik­ken. Het niet ge­re­gi­streerd staan, leidt er on­der meer toe dat be­trok­ken per­so­nen niet over een iden­ti­teits­kaart en an­de­re be­no­dig­de do­cu­men­ten kun­nen be­schik­ken, een­vou­dig­weg om­dat ze niet in het be­vol­kings­be­stand voor­ko­men. Bo­ven­dien kun­nen ze niet in aan­mer­king ko­men voor be­paal­de so­ci­a­le voor­zie­nin­gen zo­als kin­der­bij­slag en AOV. Een an­der ge­volg is dat het ook moei­lijk wordt voor de­ze per­so­nen om deel te ne­men aan ver­kie­zin­gen. Het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken is voor­ne­mens het aan­tal niet-ge­re­gi­streer­de per­so­nen te mi­ni­ma­li­se­ren. De re­ge­ring heeft hier­toe ook de wens aan­ge­ge­ven. Zo staat op pa­gi­na 22 van de jaar­re­de, die pre­si­dent De­si Bou­ter­se in 2015 heeft uit­ge­spro­ken, aan­ge­ge­ven dat het aan­pas­sen van het iden­ti­teits­sys­teem aan in­ter­na­ti­o­na­le ver­eis­ten moet vol­doen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.