Vlaam­se be­gro­ting is ge­do­peerd en niet in even­wicht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

(Wij­zi­gin­gen Voor­be­hou­den) VLAAN­DE­REN - “De Vlaam­se be­gro­ting is ge­do­peerd en niet in even­wicht.” Dat heeft Groen­frac­tie­lei­der Björn Rzos­ka gis­te­ren ge­zegd in het de­bat over de Sep­tem­ber­ver­kla­ring. Vol­gens Rzos­ka zijn de in­kom­sten in de be­gro­ting kunst­ma­tig op­ge­krikt en houdt de re­ge­ring een aan­tal uit­ga­ven bui­ten de be­gro­ting waar­door die en­kel op pa­pier in even­wicht is. Mi­nis­ter­pre­si­dent Geert Bour­geois (N-VA) en mi­nis­ter van Be­gro­ting Bart Tom­me­lein (Open Vld) coun­ter­den de kri­tiek. Net als op­po­si­tie­par­tij sp.a be­treurt ook Groen dat de Vlaam­se re­ge­ring een aan­tal be­spa­rin­gen en fac­tu­ren niet te­rug­schroeft. “Na twee jaar snoei­en komt er geen bloei, maar een twee­de be­spa­rings­ron­de”, al­dus Rzos­ka. Dat de re­ge­ring de veel­be­spro­ken Tur­tel­taks be­houdt, is voor Groen een doorn in het oog. Rzos­ka nam ver­vol­gens het be­gro­tings­even­wicht op de kor­rel. Vol­gens hem is die be­gro­ting en­kel “op pa­pier” in even­wicht en heeft de re­ge­ring daar­voor “boek­houd­kun­di­ge trucs” ge­bruikt. Zo stelt Rzos­ka on­der meer vra­gen bij de stij­ging van de in­kom­sten uit ge­west­be­las­tin­gen. Dat die een kwart mil­jard ho­ger wor­den ge­raamd, doet Rzos­ka ver­moe­den dat die cij­fers “ge­do­peerd” zijn. Daar­naast zijn en­ke­le uit­ga­ven, zo­als de bouw­kost van de Oos­ter­weel en een deel van de zie­ken­huis­fi­nan­cie­ring (sa­men goed voor 120 mil­joen eu­ro), bui­ten de be­gro­ting ge­hou­den. “Ik ben heel scep­tisch. U ge­bruikt di­ver­se boek­houd­kun­di­ge in­gre­pen en trucs om de be­gro­ting in even­wicht te hou­den en aan de Vla­ming wijs te ma­ken dat ‘we goed be­zig zijn’”, al­dus Rzos­ka. Mi­nis­ter-pre­si­dent Geert Bour­geois re­a­geer­de ‘stom­ver­baasd’ op de kri­tiek van Groen. Vol­gens hem heeft de re­ge­ring al­tijd dui­de­lijk ge­zegd dat het de Oos­ter­weel­kost bui­ten de be­gro­ting zou hou­den om­wil­le van de om­vang van de in­ves­te­ring. “Dit is een be­gro­ting in even­wicht met een open vi­zier”, al­dus Bour­geois. Hij be­stem­pel­de de kri­tiek van Groen als ‘on­sa­men­han­gend’. Ook mi­nis­ter van Be­gro­ting, Bart Tom­me­lein, ont­ken­de dat de be­gro­ting is op­ge­smukt. “Wij zijn geen goo­che­laars”, klonk het. “Een in­ves­te­ring van 3 mil­jard eu­ro als Oos­ter­weel in één keer op­ne­men op een Vlaam­se be­gro­ting van 40 mil­jard eu­ro kan niet zo­maar.” En wat de tech­niek van de zie­ken­huis­fi­nan­cie­ring be­treft, daar zijn er vol­gens Tom­me­lein po­si­tie­ve sig­na­len van­uit Eu­ro­pa. (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.